ร่วมพิธีเปิดค่าย ศรีสุริยวงศ์ที่จังหวัดราชบุรี
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓


พลบรรจบ บุนนาค ประธานชมรมสายสกุลบุนนาคและ
พลเอกพัฑฒะนะ พุธานานนท์ รอง ผบ.ทบ. ในพิธีเปิดค่ายศรีสุริยวงศ์


ค่ายศรีสุริยวงศ์ (จังหวัดราชบุรี)

ประวัติหน่วย
ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติหลักการให้จัดตั้งกองพลพัฒนาขึ้น จำนวน ๔ กองพล เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยขึ้นตรงกับกองทัพภาคละ ๑ กองพลโดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้มีหน่วยงานกองทัพบกขึ้นรับผิดชอบด้านการพัฒนาประเทศไทยโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นการแยกบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานทหาร ในการป้องกันประเทศและการพัฒนาประเทศให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น นอกจากนั้นบทบาทในการสนับสนุนงานด้านพัฒนาประเทศก็มีแยวโน้มที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง งานพัฒนาชนบทยากจน งานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกตามโครงสร้างพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจ งานพัฒนาสร้างเสริมหมู่บ้านป้องกันชายแดนตามแผนยุทธศาสตร์ การต่อสู้เบ็ดเสร็จ และงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงานค่าย
ค่ายศรีสุริยวงศ์เป็นนามค่ายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระราชทานให้เป็นนามค่ายของกองพลพัฒนาที่ ๑ มีที่ตั้งปกติถาวร ณ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กำเนิดค่ายวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศกองทัพบกเรื่องพระราชทานชื่อค่ายทหาร ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ศรีสุริยวงศ์ เป็นราชทินนาม ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) บุคคลสำคัญที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก


 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.