ชมรมสายสกุลบุนนาค ประชุมเตรียมจัดงานสืบสานสกุลบุนนาค
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑ โรงแรมตะวันนารามาดา

ชมรมสายสกุลบุนนาค
เนื่องจากลูกหลานผู้ที่สืบสกุลบุนนาค เห็นพ้องต้องกันว่าในปัจจุบัน สมาชิก สกุลบุนนาค ที่ได้สืบเชื้อสายจาก ท่านเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และท่านเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล มีจำนวนมากขึ้นตามลำดับ ขณะเดียวกันสมาชิก สกุลบุนนาคชั้นที่ ๔ และ ๖ ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและรู้จักกันโดยทั่วไป ทั้งเป็นผู้ที่ทราบเรื่องราวประวัติของสกุลเป็นอย่างดี มีจำนวนน้อยท่านสมควรที่สมาชิก สกุลบุนนาคทั้งหลายจะรวมตัวกัน เพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในหมู่วงศ์ญาติ และประกอบคุณประโยชน์ ดังเช่น บรรพบุรุษที่เคยทำมา จึงได้ริเริ่มดำเนินการก่อตั้ง ชมรมสายสกุลบุนนาคขึ้น โดยเรียนเชิญ พลเอก บรรจบ บุนนาค ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ลูกหลานในสกุลบุนนาคให้ความเคารพนับถือ เป็นประธานของชมรมฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา ชมรมสายสกุลบุนนาค จึงร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และกิจกรรมที่สำคัญอันหนึ่งคือ การจัดทำหนังสือสกุลบุนนาคและร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเดือนธันวาคมศกหน้า และเพื่อให้สมาชิกในสกุล ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์การดำเนินการของชมรมฯ โดยทั่วกัน ทั้งยังเป็รการพบปะสรรค์ และทำกิจกรรมร่วมกัน จึงจัดงาน สืบสานสายสกุลบุนนาคขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่โรงแรมตะวันนารามาดา ถนนสุรวงศ์

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.