ที่ 3 / 2552
1 พฤษภาคม 2552
เรื่อง ขอเชิญไปเป็นเกียรติในงานเยี่ยมสถานฝังศพและทำบุญอุทิศส่วนกุศล
แด่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ครั้งที่ 33 ประจำปี 2552
เรียน พี่น้องวงศ์เฉกอะหมัดและผู้มีเกียรติ

เนื่องด้วยทางมูลนิธิฯ ได้กำหนดให้มีการชุมนุมเยี่ยมสถานฝังศพ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ครั้งที่ 33 ประจำปี 2552 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 10.00 น.
พิธีอุทิศส่วนกุศลทางศาสนาอิสลามแด่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) และ ลูกหลานที่ล่วงลับไปแล้ว
เวลา 11.00 น.
พี่น้องวงศ์เฉกอะหมัดและท่านผู้มีเกียรติ วางพวงมาลาที่แท่นเหนือหลุมฝังศพเจ้าพระยา บวรราชนายก (เฉกอะหมัด)
เวลา 11.15 น.
มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เวลา 11.30 น.
ขอเชิญถ่ายรูปที่ระลึกและรับประทานอาหารร่วมกัน

เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ปฐมจุฬาราชมนตรี เป็นนักรบผู้กล้าหาญเด็ดเดี่ยวในขณะที่เป็นพระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐีได้ช่วยพระยามหาอำมาตย์ (ซึ่งในภายหลังท่านขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า พระเจ้าปราสาททอง) ปราบอริราชศัตรูที่จะเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จราบคาบ นับได้ว่าเป็นผู้มีเกียรติประวัติอันควรแก่การยกย่องเชิดชู และยังเป็นต้นสกุลขุนนางไทยหลายสกุล อาทิ บุนนาค, บุรานนท์, จาติกรัตน์, ศุภมิตร, ศรีเพ็ญ, วิชยาภัย บุนนาค, ภาณุวงศ์, อหะหมัดจุฬา, อากาหยี่, จุฬารัตน์, ช่วงรัศมี, ชิตานุวัตร, สุวกูล, เศรษฐสุทธิ ฯลฯ

ทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีความยินดีร่วมเชิญท่านและครอบครัว ไปเป็นเกียรติในงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และต้องขออภัยที่มิอาจจะออกหนังสือเชิญได้ทั่วถึง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยบอกเชิญต่อๆ กันไปยังบรรดาญาติพี่น้องให้ทราบทั่วกัน กับขอความกรุณาแจ้งที่อยู่ของท่านให้ทางมูลนิธิฯ ทราบเพื่อประโยชน์ในการจัดงานครั้งต่อไปจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอแสดงความนับถือ
พลเอก

(บรรจบ บุนนาค)
ประธานกรรมการ
มูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)ขอเชิญร่วมบริจาค
เพื่องานบูรณะอนุสรณ์สถานเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด)
พ.ศ. ๒๕๕๒


ภาพตัดแสดงถึงการตกแต่งภายในอนุสรณ์สถาน เจ้าพระยาบวรราชนายก

ด้วยมูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก(เฉกอะหฺมัด) ได้ดำเนินโครงการบูรณะอนุสรณ์สถานเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) เนื่องในโอกาสครอบรอบการก่อสร้างอนุสรณ์สถานฯปีที่ ๓๐ เพื่อให้อนุสรณ์สถานฯ มีความสง่างามและคงทนถาวรสืบไป โดยมูลนิธิฯ ได้กำหนดแผนงานการดำเนินการเสริมโครงสร้างด้านสถาปัตยกรรม การประดับกระเบื้องภายนอก-ภายใน การจัดสร้างยอดโดมขึ้นทดแทนยอดโดมเดิมที่ชำรุดเสียหาย การประดับตกแต่งลวดลายภายในโดมการสร้างและติดตั้งประตูใต้ซุ้มโค้ง โดยรอบสถานฝังศพ นอกจากนี้ยังได้กำหนดโครงการประดับกระเบื้องศิลปะเปอร์เซีย ครอบทับแท่นหลุมศพแทนครอบทับหินอ่อนเดิม รวมทั้งการปรับปรุงพื้นหินอ่อนและหินขัดโดยรอบสถานฝังศพอีกด้วย

การดำเนินโครงการบูรณะข้างต้นเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ และมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เช่น กระเบื้องประดับภายนอกโดม ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย โดย ฯพณฯ มอห์เซ็น พาคาอีน อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย รวมทั้งการสมทบทุนจากพี่น้องร่วมวงศ์เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) ในปีที่ผ่านมา

มูลนิธิฯ ประสงค์ที่จะให้งานดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลงด้วยการสนับสนุนการเงินจากหมู่พี่น้องร่วมวงศ์เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนเป็นเครื่องแสดงกตเวทิตาต่อดวงวิญญาณของผู้วายชนม์ จึงขอความร่วมมือมายังท่านผู้มีเกียรติเพื่อร่วมบริจาคเงินในการนี้ตามกำลังศรัทธา ตลอดจนประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวต่อในหมู่พี่น้องโดยรวมจะเป็นพระคุณยิ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินสนับสนุนงานดังกล่าว สามารถร่วมสมทบทุนได้ในงานเยี่ยมสถานฝังศพฯ หรือแจ้งความจำนงค์ผ่านทางมูลนิธิฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๓๕ ๑๘๗๐-๒, ๐๘๙-๙๒๑ ๖๖๕๗
(คุณกาญจนา) หรือ เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สุรวงศ์ ๒ ในนามมูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) หมายเลขบัญชี ๐๖๔-๒-๑๖๑๗๙-๑ ประเภทออมทรัพย์ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งให้งานดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ทุกประการ

มูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด)

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.