ที่ 3 / 2553

16 เมษายน 2553

เรื่อง ขอเชิญไปเป็นเกียรติในงานเยี่ยมสถานฝังศพและทำบุญอุทิศส่วนกุศล
แด่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ครั้งที่ 34 ประจำปี 2553
เรียน พี่น้องวงศ์เฉกอะหมัดและท่านผู้มีเกียรติ

เนื่องด้วยทางมูลนิธิฯ ได้กำหนดให้มีการชุมนุมเยี่ยมสถานฝังศพ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ครั้งที่ 34 ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553 ณ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 10.00 น.
พิธีอุทิศส่วนกุศลทางศาสนาอิสลามแด่เจ้าพระยาบวรราชนายก
(เฉกอะหมัด) และลูกหลานที่ล่วงลับไปแล้ว
เวลา 11.00 น.
พี่น้องวงศ์เฉกอะหมัดและท่านผู้มีเกียรติ วางพวงมาลาที่แท่นเหนือ
หลุมฝังศพเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)
เวลา 11.15 น.
มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาเพื่อพิจารณาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เวลา 11.30 น.
ขอเชิญถ่ายรูปที่ระลึกและรับประทานอาหารร่วมกัน

เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ปฐมจุฬาราชมนตรี เป็นนักรบผู้กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ในขณะที่เป็นพระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐีได้ช่วยพระยามหาอำมาตย์ (ซึ่งในภายหลังท่านขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า พระเจ้าปราสาททอง) ปราบอริราชศัตรูที่จะเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จราบคาบ นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติประวัติอันควรแก่การยกย่องเชิดชู และยังเป็นต้นสกุลขุนนางไทยหลายสกุล อาทิ บุนนาค, บุรานนท์, จาติกรัตน์, ศุภมิตร, ศรีเพ็ญ, วิชยาภัย บุนนาค, ภาณุวงศ์, อหะหมัดจุฬา, อากาหยี่, จุฬารัตน, ช่วงรัศมี, ชิตานุวัตร, สุวกูล, เศรษฐสุทธิ ฯลฯ

ทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีความยินดีขอเชิญท่านและครอบครัว ไปเป็นเกียรติในงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และต้องขออภัยที่มิอาจจะออกหนังสือเชิญได้ทั่วถึง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยบอกเชิญต่อๆ กันไปยังบรรดาญาติพี่น้องให้ทราบทั่วกัน กับขอความกรุณาแจ้งชื่อที่อยู่ของท่านให้ทางมูลนิธิฯ ทราบเพื่อประโยชน์ในการจัดงานครั้งต่อไปจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอแสดงความนับถือ
พลเอก

(บรรจบ บุนนาค)
ประธานกรรมการ
มูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)


 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.