ที่�2 / 2556

18 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญไปเป็นเกียรติในงานเยี่ยมสถานฝังศพและทำบุญอุทิศส่วนกุศล
แด่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ครั้งที่ 37 ประจำปี 2556
เรียน พี่น้องวงศ์เฉกอะหมัดและท่านผู้มีเกียรติ

เนื่องด้วยทางมูลนิธิฯ ได้กำหนดให้มีการชุมนุมเยี่ยมสถานฝังศพ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ครั้งที่ 37 ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556�ณ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 10.00 น.
พิธีอุทิศส่วนกุศลทางศาสนาอิสลามแด่เจ้าพระยาบวรราชนายก
(เฉกอะหมัด) และวงศ์วานผู้ล่วงลับไปแล้ว
เวลา 11.00 น.
พี่น้องวงศ์เฉกอะหมัดและท่านผู้มีเกียรติ วางพวงมาลาที่แท่นเหนือ
หลุมฝังศพเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)
เวลา 11.15 น.
มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาเพื่อพิจารณาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เวลา 11.30 น.
ขอเชิญร่วมบันทึกภาพ และร่วมรับประทานอาหาร

เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ปฐมจุฬาราชมนตรี ได้เดินทางเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาราวปี พ.ศ.2143 จากฐานะวานิชผู้มากด้วยความสามารถจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นขุนนางแห่งราชสำนักสยาม จากพระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐี มีบทบาทการสนับสนุนราชกิจในแผ่นดินพระเจ้าทรงธรรมสืบมาจนปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ปลายชีวิตของท่านดำรงอยู่ในราชการถึงเจ้าพระยาบวรราชนายกจางวางมหาดไทย นับว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติประวัติอันควรแก่การยกย่องเชิดชูและยังเป็นต้นสกุลขุนนางไทยหลายสกุล อาทิ บุนนาค, บุรานนท์, จาติกรัตน์, ศุภมิตร, ศรีเพ็ญ, วิชยาภัย, บุนนาค, ภาณุวงศ์, อหะหมัดจุฬา, อากาหยี่, จุฬารัตน, ช่วงรัศมี, ชิตานุวัตร, สุวกูล, เศรษฐสุทธิ ฯลฯ

คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีความยินดีขอเชิญท่านและครอบครัว ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และต้องขออภัยหากไม่สามารถออกหนังสือเชิญได้ทั่วถึง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ยังบรรดาญาติพี่น้อง รวมถึงขอความกรุณาแจ้งชื่อที่อยู่ให้ทางมูลนิธิฯ ทราบเพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอแสดงความนับถือ
พลเอก

(บรรจบ บุนนาค)
ประธานกรรมการ
มูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)


 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.