พลเรือเอกเดชา บุนนาค รองประธานชมรมสายสกุลบุนนาค จัดประชุมแถลงข่าวจัดงาน ญาติสมาคม ครั้งที่ ๓ สกุลบุนนาค ครบรอบศตวรรษ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีผู้ใหญ่ในสกุลและสายสัมพันธ์มาร่วมงานมากมาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ห้องสุรวงษ์วิวัฒน์ โรงแรมตวันนา

แถวหน้า (นั่ง) จากซ้ายไปขวา
คุณหยาดทิพย์ สุนทรศารทูล, คุณเฟื่องฟ้า วิชยาภัย บุนนาค, คุณศจี บุนนาค, คุณเสาวรัตน์ เดชประดิยุทธ์, คุณประภา บุนนาค, คุณเดือนฉาย คอมันตร์, ม.ร.ว.บุษกร บุนนาค, คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค, คุณปราศรัย รัชไชยบุญ, ศ.คลินิกเกียรติคุณยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง, คุณอ้อพร อัครเศรณี

แถวสอง (ยืน) จากซ้ายไปขวา
คุณหญิงเยาวนาถ ไทยวัฒน์, ทพญ.เสลารัศมิ์ บุนนาค, คุณทวีติยาภรณ์ พุกกะณะสุต, คุณบุรณี บุรณศิริ, คุณรวิวาร สุวรรณเนตร, คุณ ฑ. ไพฑูรย์ บุนนาค, คุณประนม ตรีเพ็ชร์, ท่านหญิง ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ, หม่อมปริม บุนนาค, คุณพันธุ์ศรี บุนนาค, คุณชวลีย์ บุนนาค, คุณสลิตา บุนนาค, คุณวไลพร บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา บุนนาค, คุณกรกมล บุนนาค,

แถวบนสุด (ยืน) จากซ้ายไปขวา
คุณรุจิระ บุนนาค, คุณตรีทิพย์ บุนนาค, คุณโศรยา บุนนาค, พลเรือโท ตติย บุนนาค, คุณภัฏฏการก์ บุนนาค, �คุณตนุชน้อย โกมารกุล ณ นคร, �คุณตวง บุนนาค, �พันโท ปริทัศน์ บุนนาค, �
เรือตรี วีระวงศ์ วิชยาภัย บุนนาค, คุณนิทัศน์ ตรีเพ็ชร์, พลเอก โปฎก บุนนาค, พลเรือเอก เดชา บุนนาค,
คุณปรียวรรณ บุนนาค, คุณดำเนิน บุนนาค, พลอากาศเอก ประเชิน บุนนาค, พลเอก วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์,คุณอรรถดา คอมันตร์, คุณพรรณพิมล บุนนาค, คุณรัฐฎา บุนนาค

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.