ที่ 2 / 2558
22� เมษายน� 2558
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเยี่ยมสถานฝังศพและทำบุญอุทิศส่วนกุศล
���������แด่เจ้าพระยาบวรราชนายก�(เฉกอะหมัด) ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558
เรียน พี่น้องวงศ์เฉกอะหมัดและท่านผู้มีเกียรติ

เนื่องด้วยทางมูลนิธิฯ ได้กำหนดให้มีการชุมนุมเยี่ยมสถานฝังศพ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 10.00 น.
พิธีอุทิศส่วนกุศลทางศาสนาอิสลามแด่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) และวงศ์วานผู้ล่วงลับไปแล้ว
เวลา 11.00 น..
พี่น้องวงศ์เฉกอะหมัดและท่านผู้มีเกียรติ วางพวงมาลาที่แท่นเหนือ หลุมฝังศพเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)
เวลา 11.15 น.
มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เวลา 11.30 น.
ขอเชิญร่วมบันทึกภาพ และร่วมรับประทานอาหาร

เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ผู้เป็นปฐมจุฬาราชมนตรี ได้เดินทางเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยา ราวปี พ.ศ. 2143 จากฐานะวานิชผู้มากด้วยความสามารถจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ ให้เป็น ขุนนางแห่งราชสำนักสยาม จากพระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐีผู้มีบทบาทการสนับสนุนราชกิจในแผ่นดิน พระเจ้าทรงธรรมสืบมาจนปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ปลายชีวิตของท่านดำรงอยู่ในราชการ ถึงเจ้าพระยาบวรราชนายกจางวางมหาดไทย นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติประวัติอันควรแก่การยกย่องเชิดชู และท่านยัง เป็นต้นสกุลขุนนางไทยหลายสกุล อาทิ บุนนาค, บุรานนท์, จาติกรัตน์, ศุภมิตร, ศรีเพ็ญ, วิชยาภัย บุนนาค, ภาณุวงศ์, อหะหมัดจุฬา, อากาหยี่, จุฬารัตน, ช่วงรัศมี, ชิตานุวัตร, สุวกูล, เศรษฐสุทธิ ฯลฯ

คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีความยินดีขอเชิญท่านและครอบครัว ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และต้องขออภัยหากไม่สามารถออกหนังสือเชิญได้ทั่วถึง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังบรรดาญาติพี่น้อง รวมถึงขอความกรุณาแจ้งชื่อที่อยู่ให้ทางมูลนิธิฯ ทราบเพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอแสดงความนับถือ

(พลเอกบรรจบ บุนนาค )
ประธานกรรมการ มูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)


 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.