ขอความร่วมมือ งดการเผยแพร่ภาพ

มูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) และ ชมรมสายสกุลบุนนาค ขอแจ้งต่อพี่น้องและทายาทของผู้สืบเชื้อสายมาแต่ เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทราบ เกี่ยวกับการนำภาพของบุคคลข้างต้นที่ถูกกล่าวอ้างถึงว่าเป็น เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) หรือ ออกญาบวรราชนายก นั้น

ทางมูลนิธิฯ และชมรมฯ ขอปฏิเสธการกล่าวถึงข้อมูลภาพดังกล่าวทั้งในเชิงวิชาการและในความ เป็นจริง ภาพดังกล่าวเป็นการวาดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จากจินตนาการในปัจจุบันที่ขาดข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน และไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงใดๆ ด้วยเพราะ เจ้าพระยาบวรราชนายก หรือ ออกญาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) เป็นบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์สังคมไทยระหว่างรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถึง สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. ๒๑๔๓ – ๒๑๙๘) จึงไม่อาจเป็นไปได้ที่จะอ้างอิงด้วยภาพวาด เว้นแต่ภาพจิตรกรรมในสมัยนั้น

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) และ ชมรมสายสกุลบุนนาค จึงไม่ยอมรับต่อการกล่าวอ้าง รวมถึงขอความร่วมมือ งดเผยแพร่ภาพดังกล่าว อันจะมีผลเสื่อมเสียต่อวงศ์สกุล และความน่าเชื่อถือในวงวิชาการ

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
มูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) และ ชมรมสายสกุลบุนนาค

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

.......................................................................................

Important Notice:

Chao Phya Boworn Rajnayok Foundation (Sheikh Ahmad) and the Bunnag Lineage Club would like to inform all descendants of Chao Phya Boworn Rajnayok and distinguished readers regarding the sharing/ dissemination of the above portrait claiming to be the picture of Chao Phya Boworn Rajnayok that such portrait does not accurately or factually represent the likeness Chao Phya Boworn Rajnayok. To our knowledge, this portrait was painted in 1992 based purely on imagination and not in the least on historical facts. Chao Phya Boworn Rajnayok is an important Thai historical figure who served the Ayudhya court during the reigns of King Naresuan to King Prasarthong (1600-1655 AD), thus, there are no known portraits of him (as it was not the Thai custom at the time to have portraits painted). The only illustrations that could bear any distant likeness to him are the wall murals remaining today, therefore, it would be impossible to have any portrait that accurately represents Chao Phya Boworn Rajnayok.

The Chao Phya Boworn Rajnayok Foundation (Sheikh Ahmad) and the Bunnag Lineage Club, therefore, do not accept such portrait as representative of Chao Phya Boworn Rajnayok and would like to ask for your cooperation in refraining from sharing/ disseminating such portrait.

Please be informed accordingly, Chao Phya Boworn Rajnayok Foundation (Sheikh Ahmad) and the Bunnag Lineage Club

16 May 2016

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.