ชมรมสายสกุลบุนนาค

เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สมาชิกราชินิกุลบุนนาคจำนวนหนึ่ง ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ผู้สืบเชื้อสายจากเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และเจ้าคุณนวล (เจ้าคุณพระราชพันธุ์ชั้นที่ ๑) มีจำนวนมากขึ้นตามลำดับจนถึงชั้นที่ ๘ และชั้นที่ ๙ ซึ่งจะมีผู้สืบเชื้อสายต่อไปอีก ในขณะเดียวกันสมาชิกของสกุลในชั้นที่ ๕ ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ทราบเรื่องราวประวัติของสกุลมีจำนวนลดน้อยลง สมควรที่สมาชิกของสกุลจะได้รวมตัวกันเพื่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในหมู่ญาติ และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ผู้ริเริ่มและร่วมคิดกันนี้ได้เชิญชวนพี่น้องอีกหลายคนมาร่วมงานด้วย ซึ่งทุกคนได้ให้ความร่วมมือและช่วยงานด้วยความเต็มใจ ทำให้เกิดเป็นชมรมสายสกุลบุนนาคขึ้น

เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ คณะกรรมการชมรมสายสกุลบุนนาค ได้มีปณิธานที่จะจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อโดยเสด็จ พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ชมรมได้จัดทำขึ้น โดยการรวบรวมประวัติความเป็นมาของสกุล และประวัติของบรรพชนและผู้สืบสกุลที่ได้รับใช้ประเทศชาติและราชบัลลังก์ตลอดมา รวมทั้งจัดทำสาแหรกสายสกุลที่ถูกต้องและต่อเนื่อง

หลังจากการจัดงานสืบสานสายสกุลบุนนาค เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เป็นต้นมา ทางชมรมได้รับข้อมูลประวัติและสาแหรกสายสกุลเพิ่มเติมจากสมาชิกในสกุลตลอดระยะเวลาที่จัดทำหนังสือชุดนี้ ทำให้การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลลงหนังสือสกุลบุนนาคเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมกันนี้ได้จัดทำข้อบังคับของชมรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุล "บุนนาค" ให้แก่บรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงจากเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๕๖ ชมรมสายสกุลบุนนาคถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด จึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เป็นวันก่อตั้งชมรม

ชมรมสายสกุลบุนนาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "BUNNAG LINEAGE CLUB" และ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในมวลสมาชิก
๒. เผยแพร่เกียรติคุณของบุคคลในตระกูล
๓. รวบรวมข้อมูลบุคคล สถานที่ และสิ่งของที่เกี่ยว ข้องของตระกูล
๔. จัดกิจกรรมหรือดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและมวลสมาชิก

สำนักงานของชมรม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ ซ.สุขุมวิท ๕๘ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
โทร. ๐๘๙ ๙๒๑ ๖๖๕๗, ๐๒ ๒๓๕ ๑๘๗๐-๒ ติดต่อ คุณกาญจนา

คณะกรรมการชมรมสายสกุลบุนนาค ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก บรรจบ บุนนาค ประธานกรรมการ
พลเรือเอก เดชา บุนนาค รองประธานกรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี ชิตวีร์ บุนนาค รองประธานกรรมการ
คุณเดือนฉาย บุนนาค คอมันตร์ รองประธานกรรมการ
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง รองประธานกรรมการ
คุณภัฏฏการก์ บุนนาค รองประธานกรรมการ
พลเรือโท ตติย บุนนาค รองประธานกรรมการ
พลเอก โปฎก บุนนาค รองประธานกรรมการ
คุณปรียวรรณ บุนนาค เลขานุการ
คุณโศรยา บุนนาค ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณวไลพร บุนนาค เหรัญญิก
พลตำรวจตรี มณฑลทัฬห์ บุนนาค ปฏิคม
คุณอัจฉรา บุนนาค นววงศ์ ประชาสัมพันธ์
คุณตวง บุนนาค กิจกรรม
คุณรัฐฎา บุนนาค กรรมการ
คุณจงพิศ บุนนาค กรรมการ
คุณศจี บุนนาค กรรมการ
คุณชวลีย์ บุนนาค กรรมการ
คุณรุจิระ บุนนาค กรรมการ
ม.ร.ว.บุษกร บุนนาค ที่ปรึกษา
พลอากาศโท ระวีวงศ์ บุนนาค ที่ปรึกษา
พลอากาศโท ชูดวง แสง-ชูโต ที่ปรึกษา
คุณพันธุ์ศรี บุนนาค ที่ปรึกษา
พลโท ศิริพงษ์ บุนนาค ที่ปรึกษา
คุณบรรสาน บุนนาค ที่ปรึกษา
คุณอภัยชีพ บุนนาค ที่ปรึกษา
คุณยุทธฤทธิ์ บุนนาค ที่ปรึกษา


 
1 | 2

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.