(จากซ้าย) พระยาประภากรวงศ์ (ชาย) , พระยาราชานุวงศ์ (เล็ก) , ท่านผู้หญิงอ่วม สุรวงศ์ไวยวัฒน์,
เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต)


 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.