ภาพฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ ครอบครัวเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต)


 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.