ภาพการประชุมสมุหเทศาภิบาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขณะทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงฉายร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ


Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.