พระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี (องค์ซ้าย)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี (องค์ขวา)


Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.