เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ กับพระธิดาทั้ง 3 พระองค์ (จากซ้าย) พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิลัยลักษณ์
เจ้าคุณพระประยูรวงศ์อุ้มพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาส
และพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ


Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.