(2) ๓:ด พระยามนตรีสุริยวงศ์ มีนามว่า ชุ่ม เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๓ เป็นบุตรคนที่เก้าของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) กับท่านผู้หญิงจันทร์ เป็นน้องร่วมบิดามารดาเดียวกับสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ท่านชุ่ม เข้ารับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๓ ตำแหน่งนายพลพันหุ้มแพรมหาดเล็ก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยามนตรีสุริยวงศ์ จางวางมหาดเล็ก


เครื่องราชบรรณาการที่ถวายสมเด็จพระบรมราชินีวิกตอเรีย

ในปี พ.ศ. ๒๔๐๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ได้โปรดฯ ให้เป็นราชทูตไทยคนแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เชิญพระราชสาส์นและเครื่องราช บรรณาการไปถวาย สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษ เป็นการเจริญพระราชไมตรีตอบแทนที่พระเจ้าแผ่นดินอังกฤษ ได้ส่งเซอร์ จอห์น บาวริ่ง (SIR JOHN BOWRING) เป็นราชทูตมายังกรุงสยามในปี พ.ศ. ๒๓๙๘

หลังจากกลับจากราชการยุโรปแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมุหพระกลาโหม ฝ่ายเหนือ โดยเฉลิมนามว่า พระยามนตรีสุริยวงศ์ ดำรงฤทธิอำนาจมาตยาธิบดี จุลคชสีห์บุรธาธร สถาพรพิริยพาหะ


ภาพลายเส้นตีพิมพ์ในหนังสือ The Illustrated London News ฉบับวันที่ ๕ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๕๗ (พ.ศ.๒๔oo)


คณะราชทูตสยาม

พระยามนตรีสุริยวงศ์ ได้สมรสกับเจ้าคุณหญิงเป้า ธิดาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) ผู้เป็นอาของท่าน มีบุตรธิดารวม ๑๑ คน นับเป็นสายสกุลชั้นที่ ๔ บุตรธิดาที่สำคัญได้แก่

 • มหาอำมาตย์โท พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น) สมุหพระกลาโหมฝ่ายเหนือ
 • พระยาราชพงศานุรักษ์ (ชม) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
 • พระศรีธรรมสาส์น (เชย) เสนาบดีกรมท่า
 • พระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (แฉ่) สมุหเทศาภิบาล มณฑลนครสวรรค์ บุตรธิดาที่เกิดกับภรรยาอื่นที่สำคัญได้แก่

 • พระภักดีพิรัชภาค (เจิม) มหาดเล็ก สังกัดกองพิเศษ กรมตำรวจ
 • อำมาตย์เอก พระยามหาบุรีรมย์ (ทับทิม) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
 • มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร (เกิด) เสนาบดีกระทรวงการคลัง
  รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสมัยรัชกาลที่ ๗
 • พระยารำไพพงศ์บริพัตร (จิตร) รับราชการใน กรมรถไฟหลวง

ส่วนธิดาของท่านนั้น บางคนสมรสกับพี่หรือน้องต่างมารดาของตน เช่น

 • คุณหญิงนิ่ม ต.จ. เป็นภรรยาพระยาไกรเพ็ชรรัตนสงคราม (แฉ่ บุนนาค)
 • นิล เป็นภรรยาพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค)
 • คุณหญิงลิ้นจี่ ต.จ. เป็นภรรยาพระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค)
 • ปุย เป็นภรรยาพระศรีธรรมสาส์น (เชย บุนนาค) ในสมัยรัชกาลที่ ๖ รับราชการในห้องเครื่องต้น ทรงตั้งเป็นท้าวราชกิจวรภัตรฯ ได้รับพระราชทานตราตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) ถึงแก่กรรมในสมัยรัชกาลที่ ๘

พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) มีบุตรธิดารวมทั้งหมด ๒๘ คน เป็นชาย ๑๘ คน หญิง ๑๐ คน ท่านถึงอสัญกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อพ.ศ. ๒๔๐๙ อายุเพียง ๔๗ ปี

พระยามนตรีสุริยวงศ์เป็นผู้ที่มีความสำคัญท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย ในฐานะที่เป็นราชทูตคนแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้นำพระราชสาส์นไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีครั้งใหม่กับชาวยุโรป และเป็นพระยาคนแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสมุหพระกลาโหมภาพวาดลายเส้น (บน) และภาพเขียนคณะราชทูตไทย สมัยรัชกาลที่ ๔ นำโดยพระยามนตรีสุริยวงศ์
เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย เพื่อถวายพระราชสาสน์และเครื่องราชบรรณการ
ณ พระราชวังวินด์เซอร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔oo

หน้า 6
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.