(4) ๓:ด พระยาวงศาภรณภูษิต มีนามว่า เมฆ เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๔ เป็นบุตรสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) กับหม่อมอินใหญ่ เข้ารับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นนายฉลองไนยนาถ หุ้มแพรมหาดเล็ก ฝ่ายพระราชวังบวรฯ ต่อมาในแผ่นดิน รัชกาลที่ ๔ ได้เป็นจมื่นมหาดเล็กหัวหมื่น แล้วเลื่อนขึ้นเป็นพระยาบำเรอบริรักษ์ จางวางมหาดเล็กฝ่ายพระราชวังบวรฯ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นพระยาวงศาภรณภูษิต

พระยาวงศาภรณภูษิต (เมฆ) สมรสกับคุณหญิงหุ่น ธิดาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) มีบุตรธิดา ๙ คน ได้แก่

 • จมื่นศักดิ์บริบาล (ริ้ว)
 • นายปานมหาดเล็ก
 • หลวงศิลปสารสราวุธ (เล็ก) บัว และนิ่ม

ธิดาชื่อ หลุกหลิก เป็นภรรยาพระอินทราภิบาล (สมบุญ บุนนาค) ธิดาชื่อตลับ เป็นภรรยาพระศรีธรรมสาส์น (เชย บุนนาค) เป็นต้น

บุตรธิดาที่เกิดกับภรรยาอื่น ที่สำคัญได้แก่ หลวงศรีรัตนโกสินทร์ (บุตร) นายชุ่ม และร้อยตรีรอด บุนนาค

พระยาวงศาภรณภูษิตถึงอนิจกรรม ใน พ.ศ. ๒๔๓๒ อายุ ๖๘ ปี
(5) ๓:ด พระยาราชานุวงศ์ราชินิกุล มีนามว่า โต เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๕ เป็นบุตรสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) กับหม่อมปราง เข้า รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นหลวงแก้วอาญัติ ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ เลื่อนเป็นพระรัตนาญัปติ แล้วเป็นพระยาราชานุประพันธ์ ต่อมาได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นที่ พระยาราชานุวงศ์ราชินิกุล

พระยาราชานุวงศ์ราชินิกุล (โต) สมรสกับคุณหญิงลำใย ธิดาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) มีธิดา ๑ คน ชื่อ สืบสาย ท่านมีบุตรธิดากับภรรยาอื่น ที่สำคัญได้แก่

 • นายรองเสนองานประภาษ (ใหญ่)
 • นายพินิจราชการ (แช่ม) สวน น่วม แขก และแป๊ะ

มีธิดาชื่อ สั้น เป็นภรรยานายราชาวุธาธร (หนู สวัสดิ-ชูโต)

ท่านถึงอนิจกรรม ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓ อายุ ๔๘ ปี
(6) ๓:ด พระยาอภัยสงคราม มีนามว่า นกยูง เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๖ เป็นบุตรสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) กับหม่อมเกตุ เข้ารับราชการในแผ่นดินรัชกาลที่ ๓ เป็นจมื่นรักษพิมาน ปลัดกรมตำรวจ ฝ่ายพระราชวังบวรฯ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นพระยาอภัยสงคราม จางวางอาสาหกเหล่า ฝ่ายพระราชวังบวรฯ ถึงอนิจกรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๙ ปีเดียวกับพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) ผู้เป็นพี่ชายต่างมารดา ได้มีพิธีชักศพแห่ทางบกมาหน้าวัดประยุรวงศาวาส ไปเข้าเมรุที่สนามม้าริมวัดบุปผาราม พร้อมกันทั้ง ๒ ศพ และได้รับพระราชทานเพลิงในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๐๙

พระยาอภัยสงคราม (นกยูง) สมรสกับคุณหญิงปริก ธิดาพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) มีบุตรชายที่สำคัญ ๑ คน คือ พระยาอรรคราชนารถภักดี (หวาด) นับเป็นลำดับชั้นที่ ๔ มีหลานชายที่เกิดกับพระยาอรรคราช นารถภักดี (หวาด) ได้แก่

 • พระยาเดชานุชิต (หนา)
 • พระยาวิชยาธิบดี (แบน)
 • พระเทพสงคราม (โต)
 • พระยาศรีธรรมศกราช (ปิ๋ว)
 • พระยาวิสุทธิราชรังสรรค์ (ใหญ่)
 • หลวงวินิตนราการ (เล็ก)

ส่วนบุตรชายอีกคนหนึ่งของพระยาอภัยสงคราม (นกยูง) ชื่อ ตาด มีธิดาชื่อ โหมด ทำราชการฝ่ายใน เป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕

 

หน้า 8

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.