(7) ๓:ด พระยาศรีสรราชภักดี มีนามว่า วัน เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๓ เป็นบุตรสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) กับหม่อมทับทิม บวชได้เป็นเปรียญ ๓ ประโยค จึงมีผู้เรียกชื่อว่า วันเปรียญ เข้ารับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นนายพลพันหุ้มแพร มหาดเล็ก แล้วเป็นหลวงราชวงศาในกรมภูษามาลา ต่อมาได้เป็นพระศรีธรรมสาส์น แล้วเป็นพระยาราชานุประพันธ์ในกรมท่า

ในแผ่นดินสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาศรีสรราชภักดี ในกรมพระกลาโหม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ และถึงอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖ อายุ ๕๓ ปี

พระยาศรีสรราชภักดี (วัน) มีบุตรธิดา ๑๒ คน มีชื่อคล้องจองกันดังนี้

(ญ) พงศ์สุริยัน เป็นภรรยาพระยาราชานุประพันธ์ (ทุ้ย บุนนาค)
(ญ) พันธ์สุริยา
(ญ) พลอยพรรณราย เป็นภรรยาหลวงศิลปสารสราวุธ (เล็ก)
(ญ) พรายพรรณา
(ญ) พุ่มมลิร่วง
(ญ) พวงมลิลา
(ช) พิณเทพเฉลิม ได้บรรดาศักดิ์เป็น จมื่นทิพรักษา
(ญ) พริ้ม
(ช) เพิ่มเสน่หา
(ญ) พียศมูล
(ญ) พูลสมบัติมา

ท่านมีทายาทเป็นชาย ๒ คน คือ จมื่นทิพรักษา (พิณเทพเฉลิม) ซึ่งมีทายาทเป็นหญิงทั้งหมด ธิดา ๓ คน ได้แก่ หม่อมเพี้ยน ในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าไตรทศ ประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย ราชสกุล เทวกุล หม่อมพร้อยสุพิณ ในหม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร และพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ และแพ้ว ส่วนบุตรชายอีกคนที่ชื่อ เพิ่มเสน่หา นั้นไม่ปรากฎว่ามีทายาทหรือไม่

หน้า 9

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.