(9) ๓:ด พระพรหมธิบาล มีนามว่า จร เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๙ เป็นบุตรสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) กับหม่อมก้อนทอง เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๔ เป็นหลวงชิตภูบาล นายเวรมหาดเล็ก แล้วเป็นจมื่นมหาดเล็กหัวหมื่น ฝ่ายพระราชวังบวรฯ ต่อมาได้เลื่อนเป็นพระณรงค์วิชิต เจ้ากรมตำรวจฝ่ายพระราชวังบวรฯ ในรัชกาลที่ ๕ ได้เป็นพระพรหมธิบาล เจ้ากรมตำรวจฝ่ายพระราชวังบวรฯ ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่ง ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ อายุ ๕๗ ปี

พระพรหมธิบาล (จร บุนนาค) มีบุตรธิดารวม ๑๑ คน บุตรที่ตำแหน่งสำคัญ มีดังนี้

  • หลวงสุนทรภักดี (วุธ) บิดาพลโทพระยาสีหราชเดโชชัย (สวาสดิ์)
  • นายผาด มหาดเล็ก บิดาหลวงสุรินทร์เดชะ (ผิน)
  • พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม) บิดา จมื่นเทพศิรินทร์ (ประณีต) จ่าแกว่นประกอบการ (ประสิทธิ์) นายสุดจำลอง (ประเสริฐ) และ พันตำรวจเอกพระราชญาติรักษา (ประกอบ) ซึ่งท่านเหล่านี้นับเป็นลำดับชั้นที่ ๕

(10) ๓:ด พระรัตนาญัปติ มีนามว่า ตู้ เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ เป็นบุตรสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) กับหม่อมสายบัว เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๔ เป็นนายไชยขรรค์หุ้มแพรมหาดเล็ก แล้วเป็นหลวงชาติสุรินทร์ กรมพระกลาโหม ต่อมากลับไปรับราชการในกรมมหาดเล็ก เป็นจ่ายง แล้วเลื่อนเป็น จ่ายงยศสถิต

ในรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระรัตนาญัปติ ถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ อายุ ๕๗ ปี

พระรัตนาญัปติ (ตู้ บุนนาค) มีบุตรธิดา ๑๑ คน บุตรที่สำคัญ ได้แก่ หลวงธนผลพิทักษ์ (อี๋) ลำดับชั้น ที่ ๔ มีบุตรชื่อ รองอำมาตย์โท นายเวรกรมรักษาที่หลวง (จิตร) ศักดิ์ และออม ซึ่งนับเป็นลำดับชั้นที่ ๕

(11) ๓:ด พระสัจจาภิรมย์ มีนามว่า เปาะ เกิดในสมัยรัชกาล ที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ เป็นบุตรสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) กับหม่อมทับ เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๔ เป็นนายรองสนิทมหาดเล็ก แล้วเป็นหลวงสัจจาภิรมย์ ผู้ช่วยราชการเมืองราชบุรี

ในรัชกาลที่ ๕ ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระสัจจาภิรมย์ ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖ อายุ ๔๗ ปี

พระสัจจาภิรมย์ (เปาะ บุนนาค) มีบุตรธิดาหรือไม่ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด


(12) ๓:ด พระยาอุไทยธรรม มีนามว่า จีน เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ เป็นบุตรสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) กับหม่อมคล้าย เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๔ เป็นนายรองไชยขรรค์ แล้วเป็นนายราชาวุธหุ้มแพรพิเศษ กรมภูษามาลา แล้วเป็นหลวงราชวงศา

ในรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระราชพงศา แล้ว เป็นพระยาราชพงศา ต่อมาเลื่อนขึ้นเป็นพระยาอุไทยธรรม จางวางภูษามาลา ถึงแก่อนิจกรรมในรัชกาลที่ ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ อายุ ๗๕ ปี

พระยาอุไทยธรรม (จีน) สมรสกับคุณหญิงม่วง มีบุตรธิดา ๓ คน ได้แก่ หลวงราชวงศา (เจิม) จาด (ญ) และทิ้ง (ช) มีหลานชายซึ่งเป็นบุตรของทิ้ง ชื่อ นาวาตรีหลวงพร้อมพลากร ซึ่งนับเป็นลำดับชั้นที่ ๕(13) ๓:ด นายรักษ์ภูวนารถ มีนามว่า หยอด เกิดในสมัยรัชกาล ที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๑ เป็นบุตรสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) กับหม่อมสุ่น เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๔ เป็นนายรักษ์ภูวนารถ หุ้มแพรมหาดเล็ก ถึงแก่กรรมในรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๕ อายุ ๒๔ ปี ไม่ปรากฎทายาทสืบต่อหน้า 11

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.