(14) ๓:ด เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ มีนามว่า เทศ เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔ เป็นบุตรสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) กับหม่อมหรุ่น เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๔ เป็นนายรองไชยขรรค์มหาดเล็ก แล้วเป็นนายสรรพวิชัยหุ้มแพรมหาดเล็ก จากนั้นเป็นพระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ ปลัดเมืองเพชรบุรี

ในรัชกาลที่ ๕ ได้เลื่อนเป็นพระยาสุรินทรฤาชัย ผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรี และราชการจรในเมืองราชบุรี ดูแลการทำโทรเลขทางเมืองทวายและตัดทาง ได้รับความลำบากตรากตรำเป็นอันมาก รับราชการได้เลื่อนตำแหน่งเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี เป็นผู้ที่มีความวิริยอุตสาหะ และมีความจงรักภักดียิ่ง จึงโปรดฯ ให้เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ ดำรงศักดินา ๑๐,๐๐๐ ไร่ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐

เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) สมรสกับท่านผู้หญิงอู่ ธิดาพระยาภักดีนฤบดินทร์ (กุ้ง วงศาโรจน์) มีบุตรธิดา ๑๔ คน ที่สำคัญได้แก่

 • พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน) ในรัชกาลที่ ๖
 • พระยาสุรินทรฤาชัย (เทียม) ในรัชกาลที่ ๕
 • พระสัจจาภิรมย์ (แถบ) ในรัชกาลที่ ๕

ธิดาอีก ๕ คน ได้เป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ คือ ท่านเจ้าจอมมารดาอ่อน มีพระเจ้าลูกเธอ ๒ พระองค์ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงอรประพันธ์รำไพ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงอดิสัยสุริยาภา น้องสาวของท่านเจ้าจอมมารดาอ่อน ได้แก่ ท่านเจ้าจอมเอี่ยม ท่านเจ้าจอม เอิบ ท่านเจ้าจอมอาบ และท่านเจ้าจอมเอื้อน ส่วนธิดาอีก ๓ คน ได้สมรสกับพี่น้องในตระกูลบุนนาคสายเดียวกันคือ คุณหญิงอิ่ม เป็นภรรยาพระยาศรีสัชนาลัย (เจิม บุนนาค) บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) คุณหญิงอบ เป็นภรรยาพระยาธรรมสารเนติ (ถึก บุนนาค) บุตรเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) และคุณหญิงอาย เป็นภรรยาพระยานิพัทธสุริยานุวงศ์ (เหม บุนนาค) บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงสุรพันธ์พิสุทธิ์ (อู่ บุนนาค) ภริยา

นอกจากนี้เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ ยังมีบุตรธิดาอีกหลายคนกับภรรยาอื่น บุตรที่มีบรรดาศักดิ์เป็นชั้น พระยา ได้แก่

 • พระยามหานุภาพ (ไท) ในรัชกาลที่ ๕
 • พระยาสุรพันธ์เสนี (อิ้น) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในรัชกาลที่ ๖
 • พระยาพิชัยชาญฤทธิ์ (ฮก) ในรัชกาลที่ ๖

  บุตรบางคนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระ หลวง และจมื่นตามลำดับ เช่น

 • พระราชวิสูตรวิสุทธิรักษ์ (เชย) ในรัชกาลที่ ๕
 • พระภิรมย์เสนา (โพล้ง) ในรัชกาลที่ ๖
 • พระสุรพันธาทิตย์ (ฮัก) ในรัชกาลที่ ๖
 • หลวงภักดีบริรักษ์ (ชวน) ผู้ช่วยราชการจังหวัดเพชรบุรี ในรัชกาลที่ ๕
 • หลวงนาสาลี (เนียม) ข้าราชการเมืองเพชรบุรี ในรัชกาลที่ ๕
 • หลวงไอศูรย์สุทธิวิไชย (อิศร์) ในรัชกาลที่ ๖
 • หลวงวิจิตรสุรพันธ์ (อุ่น) ในรัชกาลที่ ๖
 • หลวงสมานนันทพรรค (คลุ้ย) ในรัชกาลที่ ๖
 • หลวงวิจารณ์ภัณฑกิจ (แจ๋ว) ในรัชกาลที่ ๖
 • หลวงวิสูตรอัศดร (คลาย) ในรัชกาลที่ ๖
 • จมื่นมณเฑียรพิทักษ์ (เจิม) ในรัชกาลที่ ๖

เจ้าจอมเอิบ บุนนาค ในรัชกาลที่ ๕
ขณะถ่ายภาพบิดา คือเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์
(เทศ บุนนาค)

บุตรที่เป็นมหาดเล็กได้แก่ พุ่ม อั้ง พ่วง อุ้น หาด อ่อง หอม อัด เหลี่ยม ชิน หยัด ทุ้ย เป็นต้น

ธิดาเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ ที่เกิดจากภรรยาอื่น และได้เข้าถวายตัวเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕ ได้แก่ ท่านเจ้าจอมแก้ว และท่านเจ้าจอมแส ธิดาชื่อ หวน ได้เป็น หม่อมห้ามในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุวัติจาตุรนต์ ราชสกุล จักรพันธุ์ ธิดาชื่อ คุณหญิงกุ่ม เป็นภรรยาพระยาชัยสุรินทร์ (ตาล บุนนาค) และธิดาชื่อ คุณหญิงขลิบ เป็นภรรยาพระยาวันพฤกษ์พิจารณ์ (ทองคำ เศวตศิลา) เป็นต้น

เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) มีบุตรธิดารวม ๖๒ คน ธิดา ๗ คนได้เป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕ บุตรหลายคนรับราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามหัวเมืองโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่บิดาเคยรับราชการมาก่อน เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) ถึงอสัญกรรม ในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ อายุ ๖๖ ปี


เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ กับเจ้าจอมอาบ ธิดา


เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ในบริเวณบ้านพักหน้า 12

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.