(9) ๓:ท เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ มีนามว่า แพ เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๒ เป็นบุตรสมเด็จเจ้า พระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต) กับหม่อมหงิม เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๓ เป็นนายศัลวิไชยหุ้มแพรมหาดเล็ก แล้วโปรดเกล้าฯ เลื่อนขึ้นเป็นจมื่นสมุหพิมาน ปลัดกรมพระตำรวจสนมทหาร

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นพระพรหมบริรักษ์ ตำแหน่งเจ้ากรมพระตำรวจสนมทหาร ต่อมาเลื่อนขึ้นเป็นพระยาศรีพิพัฒน์ ตำแหน่งจางวางกรมพระคลังสินค้า อันเป็นบรรดาศักดิ์และตำแหน่งเดียวกับที่สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย บิดาของท่านเคยดำรงตำแหน่งมาแล้วในสมัยรัชกาลที่ ๓

พ.ศ. ๒๔๐๔ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นหัวหน้าคณะทูตไปเจริญพระราชไมตรียังประเทศฝรั่งเศส ในสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ แลได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี มียศศักดินา ๑๐๐๐๐ พระราชทานพานทองใหญ่ คนโททอง กระโถนทองเป็นเครื่องยศ พร้อมทั้งตราเครื่องราช- อิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า


พ.ศ. ๒๔๑๗ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยา- ภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า

เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ (แพ) มีบุตรธิดากับท่าน ผู้หญิงอ่วม ๙ คน ที่สำคัญได้แก่พระอินทราธิบาล (สมบุญ) ในรัชกาลที่ ๕ พระอภัยบริบาล (เปีย) ในรัชกาลที่ ๕ จมื่น สุรเดชรณชิตฤทธิไกร (ถมยา) ในรัชกาลที่ ๕ ต่อมาเลื่อน ขึ้นเป็นหลวงสาสตราธิกรรณฤทธิ์ หลวงประสิทธิ์บุรีรักษ์ (สวาสดิ์) ในรัชกาลที่ ๕ และหลวงราชเดชา (ชม)


พระเจ้าจักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ เสด็จออกรับคณะราชทูตสยามสมัยรัชกาลที่ ๔


เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ)
พร้อมด้วยคณะทูตสยามซึ่งนำพระราชสาส์น
ไปถวายพระเจ้าจักรพรรดินโปเลียนที่ ๓
ณ ประเทศฝรั่งเศส

มีบุตรธิดากับภรรยาอื่นอีก ๑๖ คน ที่สำคัญได้แก่ พระยาสุนทรานุกิจปรีชา (หลง) หลวงลหุทัณฑ์พิทักษ์ (เยื้อน) พระอินทรภิบาล (ชื่น) จมื่นราชามาตย์ (ใย)

ธิดาที่สำคัญได้แก่ ธิดาชื่อ ปิ๋ว เป็นภรรยาพระยามหาโยธา (แก้ว คชเสนี)

ธิดาชื่อ ปุก เป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕ และธิดาชื่อ แดง เป็นหม่อมห้ามเอก ในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบ ต้นราชสกุล ปราโมช

เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) ถึงอสัญกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ อายุได้ ๖๘ ปี


หน้า 15

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.