(10) ๓:ท พระยาวรพงศ์พิพัฒน์ มีนามว่า แย้ม เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๖ เป็นบุตรสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต) กับหม่อมมี เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๓ เป็นนายไชยขรรค์หุ้มแพรมหาดเล็ก ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้เป็นจมื่นศรีสรรักษ์ หัวหมื่นแล้วเป็นพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ จางวางมหาดเล็ก

พระยาวรพงศ์พิพัฒน์ สมรสกับคุณหญิงทองคำ มีบุตรธิดา ๕ คน ได้แก่ ท่านเจ้าจอมวัน ในรัชกาลที่ ๔ ท่านเจ้าจอมเยื้อน ในรัชกาลที่ ๕ คุณแปลก รับราชการฝ่ายใน ในรัชกาลที่ ๔ บุตรที่รับราชการ ได้แก่ นายใยมหาดเล็ก และพระผดุงวนารักษ์ (สุหร่าย) บุตรธิดาที่เกิดกับภรรยาอื่น ที่สำคัญได้แก่ พระบรรฤาสิงหนาถ (ปุต) ในรัชกาลที่ ๖ หลวงพิทักษ์นฤเบศร์ (จอน) ขุนอนุมานพลนิกร (พลอย) และนายแช่มมหาดเล็ก เป็นต้น

มีธิดาได้เป็นเจ้าจอมอีก ๒ ท่าน คือ ท่านเจ้าจอมวอน และท่านเจ้าจอมจีน ในรัชกาลที่ ๕

พระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (แย้ม บุนนาค) ถึงอนิจกรรม ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ อายุ ๓๘ ปี


(11) ๓:ท พระยาอิศรานุภาพ มีนามว่า เอี่ยม เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๖ เป็นบุตรสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต) กับหม่อมหงิม เป็นน้องร่วมมารดากับเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ (แพ บุนนาค) เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๓ เป็นจมื่นอินทรเสนา ปลัดกรมตำรวจ ฝ่ายพระราชวังบวรฯ

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นพระยาไพบูลย์สมบัติ จางวางคลังสินค้าฝ่ายพระราชวังบวรฯ ในรัชกาลที่ ๕ ได้เป็นพระยาอิศรานุภาพ อธิบดีกรมมหาดไทยฝ่ายพระราชวังบวรฯ

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ ถึงอนิจกรรมในรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ อายุ ๗๙ ปี

พระยาอิศรานุภาพ (เอี่ยม) มีบุตรธิดา ๑๔ คน บุตรที่เกิดกับคุณหญิงนิ่ม ที่สำคัญได้แก่พระพรหมธิบาล (บุญเรือง) พระยาไพบูลย์สมบัติ (เดช) พระอินทรารักษ์ (ลัด) พระศรีพิทักษ์ (เวก) นายราชจินดา (อรุณ) และนายสุริยาวุธ (สังข์) เป็นต้น

มีธิดาได้แก่ คุณหญิงสวาสดิ เป็นภรรยาพระยาราชพงศานุรักษ์ (ชม บุนนาค) และ สุดใจ เป็นภรรยา พระอภัยบริบาล (เปีย บุนนาค) เป็นต้น


หน้า 16

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.