(12) ๓:ท พระยากลาโหมราชเสนา มีนามว่า ฉ่ำ เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙ เป็นบุตรสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต) กับหม่อมมิ่ง เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๓ เป็นนายราชาภักดิ์หุ้มแพรมหาดเล็ก ฝ่ายพระราชวังบวรฯ

ในรัชกาลที่ ๔ ได้เป็นพระพรหมธิบาล เจ้ากรม แล้วเลื่อนเป็นพระยาบริรักษ์ราชา จางวางตำรวจในพระราชวังบวรฯ สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นพระยาพิไชยบุรินทรา อธิบดีนครบาล ฝ่ายกรมพระราชวังบวรฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙ แล้วเลื่อนเป็นพระยากลาโหมราชเสนา ตามลำดับ

พระยากลาโหมราชเสนา (ฉ่ำ บุนนาค) สมรสกับคุณหญิงอาบ ชูโต มีธิดาชื่อสำอาง และบุตรชื่อ ปาน ได้เป็นหลวงสุรวิเศษศักดาวุธ ในรัชกาลที่ ๕

พระยากลาโหมราชเสนา (ฉ่ำ บุนนาค) ถึงอนิจกรรม ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ อายุ ๗๒ ปี


(15) ๓:ท พระยานานาพิธภาษี มีนามว่า โต เกิดในสมัยรัชกาล ที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๗ เป็นบุตรสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต) กับหม่อมหงิม เป็นน้องร่วมมารดากับเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ (แพ บุนนาค) และพระยาอิศรานุภาพ (เอี่ยม บุนนาค) เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๔ เป็นนายศัลวิไชย หุ้มแพรมหาดเล็ก แล้วเป็นพระนานาพิธภาษี เจ้ากรมพระคลังสินค้าในรัชกาลที่ ๕ แล้วเป็นพระยานานาพิธภาษี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ ถึงอนิจกรรมในรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ อายุ ๕๓ ปี

พระยานานาพิธภาษี (โต) มีบุตรธิดารวม ๒๑ คน บุตรธิดาที่เกิดกับคุณหญิงจันทร์ ที่สำคัญได้แก่ พระนานาพิธภาษี (ชื่น) ในรัชกาลที่ ๕ หลวงสวัสดิ์โกษา (ชม) หลวงพิพิธภักดี (ชู) พระยาเทพมณเฑียร (สนั่น) เป็นต้น บุตรที่เกิดกับภรรยาอื่น ได้แก่ พระยาพัศดีกลาง (โหม่ง) ในรัชกาลที่ ๖ และ เมฆ

ธิดาที่สำคัญได้แก่ สังวาล ภรรยาพระยาอินทรารักษ์ (ลัด บุนนาค) คุณหญิงถนอม ภรรยาพระยานาวาพลพยุหรักษ์ (หม่อมราชวงศ์พิณ สนิทวงศ์ ในพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์) เป็นต้น

(16) ๓:ท นายไชยขรรค์หุ้มแพรมหาดเล็กมีนามว่า โชติ เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นบุตรสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต) กับหม่อมคล้าย เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๒ เป็นนายไชยขรรค์หุ้มแพรมหาดเล็ก ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๒ อายุ ๒๔ ปี

นายไชยขรรค์หุ้มแพร (โชติ) มีธิดาชื่อ เจิง รับราชการฝ่ายใน

หน้า 17

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.