(4) ๔:ด:2 พระยาราชพงศานุรักษ์ มีนามว่า ชม เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๑ เป็นบุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) กับคุณหญิงเป้า ธิดาสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต) เป็นน้องร่วมมารดา กับมหาอำมาตย์โท พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค) เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๕ เป็นหลวงโกษานุการสวัสดิ์ ในกรมท่า แล้วเป็นพระยาราชพงษานุรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับพระราชทานเครื่องราช- อิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙

พระยาราชพงศานุรักษ์ (ชม บุนนาค) มีบุตรธิดา นับเป็นสายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล ลำดับชั้นที่ ๕ รวม ๒๐ คน บุตรธิดาที่เกิดกับคุณหญิงสวาสดิ์ ธิดาพระยาอิศรานุภาพ (เอี่ยม บุนนาค) จำนวน ๓ คน ได้แก่

๑. คุณหญิงประชุมวงศ์ เป็นภรรยาพระยามนตรี สุริยวงศ์ (วิเชียร บุนนาค)

๒. หม่อมเชื้อสาย ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์ ต้นราชสกุล "วัฒนวงศ์" มีหม่อมเจ้า ๔ องค์ คือ

๑. หม่อมเจ้าสุวัฒนวิสัย
๒. หม่อมเจ้าเกรียงไกรมรุพล
๓. หม่อมเจ้าหญิงสุวคนธ์ประทุม
๔. หม่อมเจ้าหญิงจงกลนี ได้รับพระราชทานทุติย-จุลจอมเกล้าวิเศษ

๓. หลวงวิชิตสุรไกร (ไชยมงคล)

มีบุตรธิดากับภรรยาอื่น ได้แก่ พระยาราชพงศานุรักษ์ (ชาย) พระพิพิธธนสาร (ฉาบ) หลวงอร่ามเรืองฤทธิ์ (ชวน) นาวาตรีหลวงเชาวน์ปรีชาลักษณ์ (เชาวน์) และชอบ เป็นต้น ธิดาได้แก่ คุณหญิงใช้ เป็นภรรยาพระยาเทพมณเฑียร (สนั่น บุนนาค) ธิดาชื่อ เจิม และพยง เป็นภรรยาหม่อม ราชวงศ์สอาด ทินกร เป็นต้น

พระยาราชพงศานุรักษ์ (ชม บุนนาค) ถึงอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ อายุ ๔๖ ปี(5) ๔:ด:2 พระศรีธรรมสาส์น มีนามเดิมว่า เชย เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔ เป็นบุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) กับคุณหญิงเป้า เป็นน้องร่วมมารดา กับพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น) เข้ารับราชการในรัชกาล ที่ ๕ เป็นจมื่นราชามาตย์ ปลัดกรมตำรวจ แล้วเป็นหลวงมนตรีนิกรโกษา โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระศรีธรรม-สาส์น ในกรมท่า ถึงอนิจกรรมในรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ อายุ ๓๙ ปี

พระศรีธรรมสาส์น มีบุตรธิดา รวม ๑๑ คน บุตรธิดาที่เกิดกับท้าวราชกิจวรภัตร (ปุย บุนนาค) ได้แก่ พระยาอมรฤทธิธำรงค์ (บุญชู บุนนาค) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดตะกั่วป่า ชะ และ เชียง บุตรที่เกิดกับภรรยาอื่น ได้แก่ ชิน เชื้อ และเฉิด

ธิดาชื่อ ฉ่ำ เป็นภรรยาหลวงพิพิธธนสาร (ฉาบ บุนนาค) บุตรพระยาราชพงศานุรักษ์ (ชม บุนนาค) และธิดาชื่อ เฉื่อย เป็นภรรยาพระยาคทาธรบดี (เทียบ อัศวรักษ์) เป็นต้น

หน้า 20

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.