(6) ๔:ด:2 พระยาไกรเพชรรัตนสงคราม มีนามว่า แฉ่ เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕ เป็นบุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม) กับเจ้าคุณหญิงเป้า เป็นน้องร่วมมารดากับพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น) และพระศรีธรรมสาส์น (เชย) เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๕ เป็นหลวงโกษานุการสวัสดิ์ แล้วเป็นพระดิฐการภักดีในกรมท่า โปรดเกล้าฯ ให้เป็นอุปทูต ประจำราชสำนักเซนต์เจมส์ ณ กรุงลอนดอน ในสมัยที่พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค) พี่ชายเป็นอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษ

ต่อมากลับเข้ามารับราชการในกระทรวงมหาดไทย ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาราชพงศานุรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อน ขึ้นเป็นพระยาไกรเพชรรัตนสงคราม ตำแหน่งสมุห เทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์ ครั้งสุดท้ายย้ายมาเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ถึงอนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ ในรัชกาลที่ ๖ อายุ ๖๑ ปี

พระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (แฉ่ บุนนาค) มีบุตรธิดานับเป็นลำดับชั้นที่ ๕ จำนวน ๑๔ คน มีบุตรธิดาที่เกิดกับภรรยาชื่อ ฟอง ธิดาพระยาวิชิตสงคราม (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) ผู้ว่าราชการเมืองภูเก็ต ๕ คน บุตร ๒ คน ได้แก่

ฉ่า เป็นเลขานุการสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์และมณฑลราชบุรี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของท่านบิดา นอกจากนี้ยังรับราชการตำแหน่งล่าม ในกรม รถไฟหลวง กรมป่าไม้ และเป็นล่ามต่างประเทศ ประจำมณฑลภูเก็ต และพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ฉี่ บุนนาค) ตำแหน่งสมุหเทศาภิบาล มณฑลราชบุรี ในรัชกาลที่ ๖

มีธิดาชื่อ ดำ และชง ธิดาชื่อแช่ม เป็นภรรยาพระยอดเมืองขวาง (ฤกษ์ ณ นคร)

บุตรธิดาที่เกิดกับคุณหญิงนิ่ม บุนนาค ต.จ. ธิดาพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม) บุตรได้แก่ สว่าง เฉิด และฉัตร มีธิดาชื่อ เนือง เป็นภรรยาพระภูมิพิชัย (หม่อม ราชวงศ์บุง ลดาวัลย์) ธิดาชื่อ สุทธศรี เป็นภรรยานายไกรสงคราม (ถนอม บุณยสุรักษ์) และธิดาชื่อ นาน เป็น ภรรยาหลวงอนุมัตินุกิจ (สอน ศรุตานนท์) เป็นต้น(9) ๔:ด:2 นายสอนมหาดเล็ก เป็นบุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม) มารดาชื่อ แย้ม เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๕ เป็นมหาดเล็กและเป็นแพทย์แผนโบราณ มีบุตรธิดา ๙ คน บุตรได้แก่
  • พระพิภัชภูมิภาค (สม)
  • หลวงโกวิทวรการ (ชอบ)
  • ขุนบรรหารวรกิจ (เชือน) สาย และอรุณ เป็นต้น นับเป็นลำดับชั้นที่ ๕


(11) ๔:ด:2 พระภักดีพิรัชภาค มีนามว่าเจิม เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๒ เป็นบุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม) มารดาชื่อ กลั่น เป็นพี่ชายร่วมบิดามารดากับคุณหญิงนิ่ม ภรรยาพระยาไกรเพชรรัตนราชสงคราม (แฉ่ บุนนาค) เข้ารับราชการสังกัดกองพิเศษกรมตำรวจ ถึง แก่กรรมในรัชกาลที่ ๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ อายุ ๗๙ ปี

พระภักดีพิรัชภาค (เจิม บุนนาค) มีบุตรธิดารวม ๘ คน บุตรได้แก่ ร้อยเอกขุนประเสริฐสุรกรรม (ประเสริฐ) และร้อยโทขุนบวรยุทธโยธิน (บัว) นับเป็นลำดับชั้นที่ ๕(12) ๔:ด:2 อำมาตย์เอก พระยามหาบุรีรมย์ มีนามว่าทับทิม เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ เป็นบุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม) มารดาชื่อ พลอย (สกุลเดิม คชเสนี) เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๕ เป็นหลวง แล้วเป็นพระนิพัทธกุลพงศ์ในกรมมหาดเล็ก แล้วเป็นพระยาสมุทรบุรานุรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นอำมาตย์เอกพระยามหาบุรีรมย์ ถึงอนิจกรรมในรัชกาลที่ ๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ อายุ ๗๒ ปี

อำมาตย์เอก พระยามหาบุรีรมย์ (ทับทิม บุนนาค) มีบุตรธิดา ซึ่งนับลำดับเป็นชั้นที่ ๕ รวม ๑๒ คน บุตรได้แก่ เพทาย เทพ ธาดา นาวาตรีจาตุรนต์ เรือเอกสำราญ และเรืออากาศเอกเพชร เป็นต้น

หน้า 21

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.