(2) ๔:ด:9 บุตรพระพรหมธิบาล (จอน บุนนาค) มารดาชื่อ นวม สมรสกับ ฉุน มีบุตรชื่อ พลโท พระยาสีหราชเดโชไชย (สวาสดิ์ บุนนาค)
(5) ๔:ด:9 บุตรพระพรหมธิบาล (จอน บุนนาค) มารดาชื่อ พลัด รับราชการเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่ ๖ มีบุตรได้แก่ หลวงสุรินทร์เดชะ (ผิน) เรือโทผุด บุนนาค และผล(8) ๔:ด:9 บุตรพระพรหมธิบาล (จอน บุนนาค) มารดาชื่อ เปรม เข้ารับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ สมรสกับ คุณหญิงปราย มีบุตร ๔ คน ได้แก่ จมื่นเทพศิรินทร์ (ประณีต) จ่าแกว่นประกอบการ (ประสิทธิ์) นาย สุดจำลอง (ประเสริฐ) และพันตำรวจเอกพระราชญาติรักษา (ประกอบ)

พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค) เป็นผู้เรียบเรียง พงศาวดารโยนก ซึ่งเป็นพงศาวดารไทยฝ่ายเหนือ ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องต้นพระราชพงศาวดารสยาม ท่านได้พยายามหาต้นฉบับ ตำนานต่างๆ ทั้งอักษรลาวและไทยเหนือ เก็บแต่ข้อใจความที่ได้มาเรียบเรียงเป็นเรื่องสังเขปลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์วชิรญาณ ตรวจสอบข้อความเป็นพงศาวดารพม่า ล้านช้าง พงศาวดารเหนือ ฯลฯ และภาษาอังกฤษด้วย ต่อมาได้แก้ไขและเรียบเรียง ขึ้นใหม่ในปี ร.ศ. ๑๒๖ พิมพ์ที่โรงพิมพ์กองลหุโทษ กรุงเทพฯ หนังสือเล่มนี้ นักประวัติศาสตร์ โบราณคดี ใช้เป็นหนังสืออ้างอิงมาจนทุกวันนี้

 

หน้า 29

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.