(19) ๔:ด:14 บุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) มารดาชื่อ อ้น เกิด พ.ศ. ๒๔๒๗ ที่จังหวัดเพชรบุรี สำเร็จชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนมิชชันนารี (อเมริกัน) ที่จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี และเข้ามาศึกษาวิชาภาษาอังกฤษต่อ ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ต่อมาเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก สำเร็จการศึกษาแล้ว พ.ศ. ๒๔๔๗ รับราชการเป็นร้อยตรี ได้เลื่อนยศตามลำดับ พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นนายพันเอก และ พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นมหาอำมาตย์ตรี

ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์ เป็นหลวงศัลยุทธวิธีการ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ แล้วเป็นพระสุรฤทธิ พฤฒิไกร พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ และเป็นพระยาสุรพันธเสนี ใน พ.ศ. ๒๔๖๕

เริ่มรับราชการเป็นนายทหารประจำกองร้อยที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นตามลำดับ พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๔ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๔๖๕ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กรุงเทพฯ ต่อมาออกไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในสมัยรัชกาลที่ ๗ เป็นสมุหเทศาภิบาล มณฑลราชบุรี ในปลายสมัยรัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ ได้รับเลือกเข้าเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลใหม่ เป็น พลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๐ มีรัฐประหารเปลี่ยนรัฐบาล เป็นจอมพล ป. พิบูลสงคราม

พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นสมาชิกวุฒิสภา จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๔ ลาออกเป็นนายทหารนอกราชการและรับพระราชทานเบี้ยบำนาญ

งานหน้าที่ราชการพิเศษที่ดำรงตำแหน่งได้แก่ ราชองครักษ์พิเศษ เป็นองคมนตรี พ.ศ. ๒๔๗๓ และเป็นผู้กำกับการอบรมผู้กำกับลูกเสือทั่วราชอาณาจักร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญจักรมาลา และเข็มข้าหลวงเดิม

พันเอกพระยาสุรพันธเสนี (อิ้น บุนนาค) ถึงอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ อายุ ๘๘ ปี มีบุตรธิดา ๑๐ คน นับเป็นลำดับชั้นที่ ๕

พันเอกพระยาสุรพันธเสนี (อิ้น บุนนาค) สมรสกับคุณหญิงเจียม ธิดามหาอำมาตย์ตรีพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) มีบุตรชื่อ สมปอง อิโนทัย และอินทิรา มีธิดาชื่อ อ้อม และอาจิน มีบุตรธิดาที่เกิดกับคุณหญิงนิ่ง ธิดามหาเสวกเอกพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ ไกรฤกษ์) ได้แก่ อรณพ ยรรยง และนิวัติ มีธิดาชื่อ นิตย์ศรี เป็นภรรยากฤตย์ ไวทยานุวัติ และอนงค์ทิพย์ เป็นภรรยาประจักษ์ รัตนภักดี

หน้า 34

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.