(20) ๔:ด:14 บุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) มารดาชื่อ เม้า (สกุลเดิม วงศาโรจน์) เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๗ เข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก สอบไล่ได้เป็นนายทหารเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เข้ารับราชการเป็นร้อยเอกหลวงจัตุรงค์วิไชย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ ต่อมาได้เลื่อนยศขึ้นตามลำดับ ได้เป็นพันโท พระจัตุรงค์วิไชย สมัยรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็นพระยาพิชัยชาญฤทธิ์ ปลัดมณฑลทหารบกที่ ๒ ปราจีนบุรี ถึงอนิจกรรม พ.ศ. ๒๔๙๑ อายุ ๖๔ ปี

สมรสกับคุณหญิงพร (สกุลเดิม คชาชีวะ) มีบุตรชื่อ โกศล และภานุ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๕


(21) ๔:ด:14 บุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) มารดาชื่อ อ้น รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๖ สมรสกับหม่อมหลวงแวว (สกุลเดิม ฉัตรกุล) มีบุตรชื่อ เกริก และระวิวงศ์


(22) ๔:ด:14 บุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) มารดาชื่อ บางเล็ก รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๖


(23) ๔:ด:14 บุตรเจ้าพระยาสุรพันธพิสุทธิ์ (เทศ) มารดาชื่อ คล้อย (สกุลเดิม วัชโรบล) มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๔ คน คือ หลวงสมานนันทพรรค (คลุ้ย) หลวงวิสูตรอัสดร (คลาย) เคลื่อนและคุณหญิงขลิบ ภรรยาพระยาวันพฤกษ์พิจารณ์ (ทองคำ เศวตศิลา)

หลวงสมานนันทพรรค (คลุ้ย) เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๖ เป็นมหาดเล็ก โปรดเกล้าฯ ให้เป็นจ่าหาญยุทธกิจ ประจำกรมพระตำรวจ ต่อมาเป็นขุนนราเรืองเดช ประจำกรมทนาย พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็นขุนสมานนันทพรรค ประจำกรมมหรสพ และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสมานนันทพรรค ตำแหน่งพัสดีลหุโทษ (เรือนจำคลองเปรม) ถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ อายุ ๖๕ ปี

หลวงสมานนันทพรรค (คลุ้ย บุนนาค) มีบุตรธิดารวม ๑๕ คน ธิดา ๓ คน ชื่อ เปรมจิตต์ ชนธินี และกาญจนา มีมารดาชื่อ ประยูร โหตรภวานนท์ และมีบุตรธิดาอีก ๖ คน เกิดกับสุดวิลัย โหตรภวานนท์ มีบุตรชาย ๑ คน ชื่อ ภุชชงค์ และธิดาชื่อ สุวิมล สุภาณี สุจิตรา สิริยา และสุพัตรา มีบุตรธิดาเกิดกับภรรยาอื่น ๓ คน ชื่อ เคล้า วนิดาและประวิต นับเป็นลำดับชั้นที่ ๕

หน้า 35

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.