(1) ๔:ท:11 บุตรพระยาอิศรานุภาพ (เอี่ยม) กับคุณหญิงนิ่ม ธิดาพระศรีทรงยศ (เจ้าสัวเนียม) มีบุตรธิดา ๙ คน มีบุตรชื่อ เกตุ (หรือเกศร) ธิดาชื่อ คุณหญิงเกษร เป็นภรรยาเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) ธิดาชื่อ คุณหญิงพิด เป็นภรรยา น.อ.พระยาพิทักษ์ชลหาร (สรรพ บุนนาค) เป็นต้น
(4) ๔:ท:11 บุตรพระยาอิศรานุภาพ (เอี่ยม) กับคุณหญิงนิ่ม ธิดาพระศรีทรงยศ (เจ้าสัวเนียม) รับราชการมาแต่ต้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นมหาอำมาตย์โทพระยาไพบูลย์สมบัติ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพากร พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้า สืบตระกูลพระยา อิสรานุภาพ (เอี่ยม บุนนาค) และได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ใน พ.ศ. ๒๔๖๒ และปถมาภรณ์ มงกุฏสยาม

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ คนจีนในพระนครก่อความไม่สงบ นัดหยุดงานและการค้าขายพร้อมกัน ทำให้เศรษฐกิจการค้าชงักงัน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พระยาไพบูลย์ สมบัติได้เข้าแก้สถานการณ์ และได้จัดให้มีร้านค้าของคนไทยขึ้น นอกจากนี้ยังได้บริจาคทรัพย์โดยเสด็จ พระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยเป็นเนืองนิตย์ ท่านถึงอนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ มีบุตรธิดารวม ๑๗ คน มีบุตรที่มีตำแหน่งเจ้าพระยา ๑ ท่านได้แก่ เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) และมีบุตรที่เป็นพระยา ๓ ท่านได้แก่ พระยาประเสนชิตศรีพิลัย (ดัด) พระยา อรสุมพลาภิบาล (เด่น) พระยาเสถียรฐาปนกิจ (ดวง) และพระนิตินัยประสาน (พงศ์) ทั้ง ๕ ท่านนี้มีมารดาชื่อ คุณหญิงสวน (สกุลเดิม ศิริวิสูตร) บุตรที่เกิดกับภรรยาอื่น ได้แก่ ดวงทอง ศิลาแดง และประสานเดือน


(5) ๔:ท:11 บุตรพระยาอิศรานุภาพ (เอี่ยม) กับคุณหญิงนิ่ม ธิดาพระศรีทรงยศ (เจ้าสัวเนียม) เป็นน้องร่วมบิดามารดากับพระยาไพบูลย์สมบัติ (เดช บุนนาค) รับราชการ เป็นรองอำมาตย์เอก กระทรวงมหาดไทย สมรสกับ สังวาล มีธิดาชื่อ ขาว(6) ๔:ท:11 บุตรพระยาอิศรานุภาพ (เอี่ยม) กับคุณหญิงนิ่ม ธิดาพระศรีทรงยศ (เจ้าสัวเนียม) สมรสกับเชย มีบุตรชื่อ วาศ และมีหลาน ๒ คน ชื่อ เวียร เป็นภรรยาพลตรีหม่อมหลวง โอสถ ทินกร (หลวงยุทธกิจบรรหาร) และวงศ์ บุนนาค(7) ๔:ท:11 บุตรพระยาอิศรานุภาพ (เอี่ยม) กับคุณหญิงนิ่ม ธิดาพระศรีทรงยศ (เจ้าสัวเนียม) รับราชการเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่ ๕ สมรสกับหม่อมหลวงแฉล้ม ธิดาพระยาอิศรพันธุ์โสภณ (ม.ร.ว.หนู อิศรางกูร) มีบุตรธิดา ๕ คน คือ ธิดาชื่อ จรูญ เป็นภรรยาพระสิทธิพยากรณ์ (ประสิทธิ์ วีรานุวัตติ์) และธิดาชื่อ ชลอ บุตรชื่อ พระสุทธิสารวินิจฉัย (มะลิ บุนนาค) ขุนสิทธิเศรษฐกรรม (สิทธิ บุนนาค) และหลวงจรัสการคุรุกรรม (จรัส บุนนาค)(8) ๔:ท:11 บุตรพระยาอิศรานุภาพ (เอี่ยม) กับคุณหญิงนิ่ม ธิดาพระศรีทรงยศ (เจ้าสัวเนียม) รับราชการในกรมพระราชวังบวรฯ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นนายสุริยาวุธ ในรัชกาลที่ ๕ สมรสกับแม้น (สกุลเดิม สตงค์คุณ) มีบุตรธิดา ๓ คน บุตรชื่อ สมมาตร ธิดาชื่อ สมาน เป็นภรรยาหลวงเมธีนฤปกร (สดวก บุนนาค) บุตรเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น) และธิดาชื่อ สมัยสินี เป็นภรรยานายปานจิตต์ อเนกวานิชหน้า 40

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.