(3) ๕:ด:1:1 บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) กับท่านผู้หญิงอ่วม เป็นน้องชายร่วมบิดามารดากับเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) เกิด พ.ศ. ๒๓๙๗ ศึกษาเบื้องต้น ณ สำนักวัดประยูรวงศาวาส เข้าถวายตัวในรัชกาลที่ ๕ เป็นมหาดเล็กวิเศษอยู่เวรฤทธิ์ แล้วได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นนายไชยขรรค์หุ้มแพร ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ๒ ปี จึงกลับมา โปรดเกล้าฯ ให้นายไชยขรรค์ เป็นที่หลวงสรวิเศษเดชาวุธ ตำแหน่งปลัดกรม รับราชการในกรมทหารปืนใหญ่ ซึ่งมีเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) ขณะนั้นเป็นพระอมรวิสัยสรเดช เจ้ากรมทหารปืนใหญ่ราบรักษาพระองค์

เมื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้เป็นปู่ ได้ไปตั้งที่สำนักและจัดราชการอยู่ ณ เมืองราชบุรี ได้กราบบังคมทูลฯ ขอหลวงสรวิเศษเดชาวุธ ซึ่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระสัจจาภิรมย์ (เล็ก) ไปเป็นผู้ช่วยราชการเมืองราชบุรี รับราชการและทำงานเมือง ช่วยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ต่อมาเป็นข้าหลวงทำหน้าที่แจกหนังสือ แทนสักท้องมือเลขไพร่หลวงสมส่วย เมืองนครศรีธรรมราชจนสมเด็จ เจ้าพระยาฯ ถึงแก่พิราลัย

พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรให้เป็นที่พระยาราชานุวงศ์ตำแหน่งราชินิกูล ต่อมาได้ลาออกจากราชการเนื่องด้วยสุขภาพไม่อำนวยและชราภาพ ได้ออกไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่แขวงจังหวัดราชบุรี จนถึงอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ อายุ ๗๑ ปี

พระยาราชานุวงศ์ (เล็ก บุนนาค) มีบุตรธิดา ๑๐ คน บุตรได้แก่ หลวงพิเทศกิจโกศล (เทเวศร์) ขุนประดิษฐ์ทะเบียนการ (เทวา) แลม เลื่อน และเลิศ มีธิดาชื่อ คุณหญิงนุ่ม เป็นภรรยาพระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต็น บุนนาค) และธิดาชื่อ คุณหญิงน้อย เป็นภรรยาพระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
(4) ๕:ด:1:1 บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) กับท่านผู้หญิงอิ่ม เป็นน้องร่วมบิดามารดากับเจ้าคุณจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ ๕ ไม่มีข้อมูลทายาท


(5) ๕:ด:1:1 บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) กับท่านผู้หญิง อิ่มเป็นน้องร่วมบิดามารดากับเจ้าคุณจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ ๕ จ่ายวดยศสถิต มีบุตรชาย ๒ คน ได้แก่ นายสิทธิมหาดเล็ก และขุนประพัทธสุรพงศ์ (จิตร บุนนาค)(9) ๕:ด:1:1 บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) มารดาชื่อหลี รับราชการในรัชกาลที่ ๕ มีบุตรธิดา ๓ คน ธิดาชื่อ เบินและใบ บุตรชื่อหลวงอนุสรดิฐการ (เบิด บุนนาค)(10) ๕:ด:1:1 บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) มารดาชื่อ หลี รับราชการในรัชกาลที่ ๕ มีบุตรชื่อ ร้อยโทเทียม และทัน(11) ๕:ด:1:1 บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) มารดาชื่อ หลี รับราชการในรัชกาลที่ ๕ สมรสกับปาน มีบุตรธิดา ๔ คน ได้แก่ ลออ วัฒนา ถาวร และสอางค์ นับเป็นลำดับที่ ๖


หน้า 43

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.