นาวาเอก พระยาพิทักษ์ชลหาญ (สรรพ บุนนาค)
และคุณหญิงพิศ บุนนาค
(24) ๕:ด:1:1 บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) มารดาชื่อ ชื่น เกิด พ.ศ. ๒๔๐๙ สำเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา จากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เข้ารับราชการในกรมมหาดเล็ก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔ แล้วย้ายไปอยู่กรมทหารบก พ.ศ. ๒๔๓๕ ได้โอนไปอยู่กระทรวงต่างประเทศ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นหลวงภักดีบรมนารถ พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้ไปรับราชการในกระทรวงที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทั่วไป ต่อมาได้ย้ายไปอยู่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

พ.ศ. ๒๔๔๕ รับราชการทหารเรือ สัญญาบัตรนายเรือเอก ตำแหน่งปลัดกรมยุทธภัณฑ์ ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นปลัดกรมในกรมทหารเรือ ทำการตำแหน่งหน้าที่เจ้ากรมยุทธภัณฑ์ ปลัดกรมเรือกลแลป้อม ตามลำดับ พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็นหัวหน้าแผนกที่ ๔ กรมเสนาธิการทหารเรือ ได้รับสัญญาบัตรนายนาวาเอก

หลวงภักดีบรมนารถ ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระอมรมหาเดช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ และโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาพิทักษ์ชลหาญ ใน พ.ศ. ๒๔๖๒

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฎ ภูษานาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่ ๔ เหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญบรมราชาภิเษก และเหรียญปราบฮ่อ เป็นต้น ได้รับเหรียญตราจากต่างประเทศ เช่น ตราคอมมันเดอร์ชั้นที่ ๒ ชื่อเดนมรอก ประเทศเดนมาร์ค เหรียญศิลปวิทยา และเลยองดอนเนอร์ชั้นที่ ๕ ประเทศฝรั่งเศส เหรียญสตันนิสลาดชั้น ๓ ประเทศรัสเซีย และอีกหลายประเทศ

นาวาเอก พระยาพิทักษ์ชลหาญ (สรรพ) สมรสกับ คุณหญิงพิศ (พิด) ธิดาพระพรหมธิบาล (บุญเรือง บุนนาค) ไม่ปรากฎทายาทสืบต่อในสายนี้

ท่านถึงแก่กรรม ใน พ.ศ. ๒๔๖๓ อายุ ๕๔ ปี


(26) ๕:ด:1:1 บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) มารดาชื่อ ชื่น เป็นน้องร่วมบิดามารดากับพระยาพิทักษ์ชลหาญ (สรรพ บุนนาค)
(30) ๕:ด:1:1
บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) มารดาชื่อ จับ เกิด พ.ศ. ๒๔๑๐ สำเร็จการศึกษาจากประเทศเยอรมนี เข้ารับราชการ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระไปรษณีย์ธุรานุรักษ์ แล้วเป็นพระยาพิไชยชลธี ต่อมาได้เป็นพระยานิพัทธสุริยานุวงศ์ เจ้าเมืองหลังสวน ได้รับพระราชทานยศเป็นอำมาตย์เอก สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในรัชกาลที่ ๖

มีบุตรธิดา ๒๘ คน บุตรได้แก่ ห้อง เหิน หวด หาญ หงษ์ และประหัสก์ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖(34) ๕:ด:1:1 บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) มารดาชื่อ วอน รับราชการในรัชกาลที่ ๖ ในกระทรวงวัง พระยาอร่ามมณเฑียร (เอื้อม) สมรสกับคุณหญิงโภชน์ บุนนาค ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) มีทายาทเป็นหญิงทั้งหมด ๗ คน ได้แก่ ธิดาชื่อ ฉวีผ่อง เป็นภรรยา หลวงวัชรีเสวิน (ชิก บุนนาค) และธิดาชื่อ สุวภาส เป็นภรรยา เรือโทเจน บุรานนท์ เป็นต้น


หน้า 45

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.