(1) ๕:ด:2:2 พระยามนตรีสุริยวงศ์ (วิเชียร) เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ เป็นบุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค) กับคุณหญิงเลื่อม ธิดาพระยาวิชิตสงคราม (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) ผู้ว่าราชการภูเก็ต สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริช ประเทศอังกฤษ เข้ารับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นเจ้าหมื่นเสมอใจราช ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานกรมวัง

ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระราชวรินทร์ เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวา แล้วเป็นพระยามหานุภาพ ในตอนปลายสมัยรัชกาลที่ ๕

พ.ศ. ๒๔๕๒ ได้ออกไปเป็นอัครราชทูตประจำประเทศญี่ปุ่น

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยามนตรีสุริยวงศ์ เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ท่านได้รับเชิญเป็นมนตรีเทศบาลนคร ธนบุรี ถึงอนิจกรรมในรัชกาลที่ ๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ อายุ ๗๒ ปี

พระยามนตรีสุริยวงศ์ (วิเชียร บุนนาค) สมรสกับคุณหญิงประชุม ธิดาพระยาราชพงศานุรักษ์ (ชม บุนนาค) แต่ไม่มีบุตรธิดาด้วยกัน

พระยามนตรีสุริยวงศ์ (วิเชียร) มีบุตรธิดากับภรรยาอื่น ซึ่งนับลำดับเป็นชั้นที่ ๖ ได้แก่ หลวงชลพาหนะรักษ์ (ช้าง) พันโทมนตรวงศ์ และธิดาชื่อ ชวย เป็นภรรยาหลวงสุริยพงศ์พิสุทธิแพทย์ (กระจ่าง บุนนาค)(6) ๕:ด:2:2 บุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค) มารดาชื่อ ทองสุก (สกุลเดิม เศวตเศรณี) เกิดในรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๑๐ รับราชการเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่ ๕ เป็นนายสรรพวิไชย สมรสกับห่วง มีบุตรชื่อ โชน และธิดาชื่อ ยูเลียต เป็นภรรยาหลวงชลพาหนะรักษ์ (ช้าง บุนนาค) ถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ อายุ ๗๗ ปี(9) ๕:ด:2:2 จมื่นสวัสดิ์วินิจฉัย (ชด) เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ เป็นบุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค) มารดาชื่อ ช้อย สำเร็จวิชากฎหมาย ได้เป็นเนติ บัณฑิต จากประเทศอังกฤษ เข้ารับราชการในสมัยรัชกาล ที่ ๖ เป็นจมื่นสวัสดิ์วินิจฉัย ตำแหน่งผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม ต่อมาได้ลาออกราชการไปประกอบอาชีพส่วนตัวเป็นทนายความ ถึงแก่กรรมในรัชกาลที่ ๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ อายุ ๖๑ ปี

จมื่นสวัสดิ์วินิจฉัย (ชด บุนนาค) สมรสกับ สง่า (สกุลเดิม นามะสนธิ) มีบุตรธิดารวม ๑๒ คน บุตรได้แก่ ชาญ ชวน ปุ๊ เล็ก และน้อย มีธิดาชื่อ นิตยา เป็นภรรยานายรับวงศ์ บุนนาค บุตรนายลิขิตสารสนอง (ชัพน์ บุนนาค) ธิดาชื่อ บุญเชิญ เป็นภรรยานายชีพ บุนนาค บุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค) ธิดาชื่อ ชัช เป็นภรรยานายสมทรง ทรงอยู่ และธิดาชื่อ ชงค์ เป็นภรรยานายสุจินต์ สุจริตกุล


(11) ๕:ด:2:2 จมื่นจงรักษาองค์ (โชติ) เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ เป็นบุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค) มารดาชื่อ กลีบ เข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กอยู่ในรัชกาล ที่ ๖ เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติแล้ว ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นจ่าหาญยุทธกิจ แล้วเป็นจมื่นราชามาตย์ แล้วเป็นพระราชวรินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ ๗ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นจมื่นจงรักษาองค์ เจ้ากรมวังซ้าย ถึงแก่กรรมในรัชกาลที่ ๙ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ อายุ ๘๙ ปี

จมื่นจงรักษาองค์ (โชติ บุนนาค) มีบุตรธิดา ๒ คน ได้แก่ นายชุณห์ บุนนาค และนางพัณณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภรรยาหม่อมหลวงสบโชค สนิทวงศ์

หน้า 46

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.