(1) ๕:ด:2:4 เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๕ เป็นบุตรพระยาราชพงศานุรักษ์ (ชม บุนนาค) กับคุณหญิงสวาสดิ์ ธิดาพระยาอิสรานุภาพ (เอี่ยม บุนนาค) เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๕ เป็นนายเวรฤทธิ์มหาดเล็ก ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงวิชิตชลไชย ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม แล้วย้ายเข้ามารับราชการในกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงวิชิตสุรไกร ถึงแก่กรรมในรัชกาลที่ ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ อายุ ๔๕ ปี

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้า และประถมาภรณ์มงกุฎไทย

หลวงวิชิตสุรไกร (ไชยมงคล) สมรสกับ สอาด บุนนาค ธิดานายอ๋อยมหาดเล็ก มีบุตรธิดานับเป็นชั้นที่ ๖ รวม ๕ คน บุตรได้แก่ พระดุลยกรณ์พิทารณ์ (เชิด) ชาญ และ พิชัย (ชือ) ธิดาชื่อ เชียด เป็นภรรยานายลิขิตสารสนอง (ชัพน์ บุนนาค)(2) ๕:ด:2:4 เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๘ เป็นบุตรพระยาราชพงศานุรักษ์ (ชม บุนนาค) มารดาชื่อ นิ่ม เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๕ เป็นหลวงอร่ามเรืองฤทธิ ยกกระบัตรจังหวัดสมุทรสงคราม ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ อายุ ๔๘ ปี มีบุตร ๑ คน ชื่อ ประชุม


(3) ๕:ด:2:4 เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ เป็นบุตรพระยาราชาพงศานุรักษ์ (ชม บุนนาค) มารดาชื่อ ฉิม เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๕ เป็นหลวงอร่ามเรืองฤทธิ แล้วเป็นอำมาตย์เอกพระยาราชพงศานุรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดอุทัยธานี ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก และตริตาภรณ์มงกุฎไทย ถึงอนิจกรรมในรัชกาลที่ ๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ อายุ ๗๖ ปี มีบุตรธิดา ๓ คน ได้แก่ บุตรชื่อ ชิ้น ธิดาชื่อเชือย เป็นภรรยานายศิริ บุนนาค บุตรเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) เป็นต้น


(9) ๕:ด:2:4 เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙ เป็นบุตรพระยาราชพงศานุรักษ์ (ชม บุนนาค) มารดาชื่อ แช่ม เข้ารับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นรองเสวกเอก หลวง พิพิธธนสาร ตำแหน่งนายเวรจดหมายกองหนังสือ กรมพระคลังข้างที่ ถึงแก่กรรมในรัชกาลที่ ๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ อายุ ๔๘ ปี

หลวงพิพิธธนสาร มีบุตรธิดานับเป็นลำดับชั้นที่ ๖ รวม ๙ คน ได้สมรสกับ ฉ่ำ ธิดาพระศรีธรรมสาส์น (เชย บุนนาค) มีบุตรได้แก่ ฉ่อง โฉลก เป็นต้น


(11) ๕:ด:2:4 เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นบุตรพระยาราชพงศานุรักษ์ (ชม บุนนาค) มารดาชื่อ ถมยา (สกุลเดิม ชูโต) เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๖ เป็น นาวาตรีหลวงเชาวน์ปรีชาลักษณ์ สังกัดกระทรวงทหารเรือ ถึงแก่กรรมในรัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๙๖ อายุ ๖๒ ปี

สมรสกับ วรรณ (สกุลเดิม บุณยรัตพันธ์) มีธิดาทั้งหมด ๗ คน ธิดาชื่อ พัลลัมพ์ เป็นภรรยานายน้อย บุนนาค บุตรจมื่นสวัสดิ์วินิจฉัย (ชด บุนนาค) เป็นต้น

หน้า 47

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.