(1) ๕:ด:8:1 บุตรพระยาราชานุประพันธ์ (สุดใจ) รับราชการได้บรรดาศักดิ์เป็นพระวรศักดิ์ภูมินทร ในกระทรวงวัง แล้วเป็นพระภักดีอดิศัย


(3) ๕:ด:8:1 บุตรพระยาราชานุประพันธ์ (สุดใจ) น้องพระภักดีอดิศัย (สุดจิตร บุนนาค) รับราชการมียศเป็น รองอำมาตย์โท ตำแหน่งนายเวรกองเกินสำนวน กระทรวงยุติธรรม

(1) ๕:ด:8:2 บุตรพระยาราชานุประพันธ์ (ทุ้ย) กับคุณหญิงพงศ์สุริยัน บุนนาค มีบุตร ๑ คน ชื่อ นายทวี บุนนาค และมีหลานปู่ ๓ คน ได้แก่ นายแพทย์ทนงศักดิ์ พลตำรวจตรีทวีป และธวัช บุนนาค นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗(๒) ๕:ด:8:2 ธิดาพระยาราชานุประพันธ์ (ทุ้ย บุนนาค) กับคุณหญิงพงสุริยัน (ใหญ่ บุนนาค) เกิด ณ บ้านคลองบางหลวง ธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔ เข้าศึกษาที่โรงเรียนเสาวภา ระยะหนึ่ง บิดาจึงให้ลาออกมาปรนนิบัติมารดา เนื่องด้วยสตรีไทยในสมัยนั้นมักจะนิยมเรียนการบ้านการเรือน มากกว่าเรียนหนังสือ พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้ทำการสมรสกับพระยาอรุสมพลาภิบาล (เด่น) บุตรพระยาไพบูลย์สมบัติ (เดช บุนนาค) ซึ่งในขณะนั้นมียศเป็นหลวงธุระธรรมประภาส มีบุตรธิดา ๖ คน บุตรได้แก่ เดิน ด่อน และทบ ธิดาได้แก่ ยินดี เป็นภรรยาสง่า ศรีเพ็ญ ดุริยางค์ เป็นภรรยาพันเอกพิเศษประจิม สโรภาส และยุพเยาว์

ถึงอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ อายุ ๙๑ ปี

หน้า 54สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.