พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต็น บุนนาค)
พระยาสุพรรรสมบัติ (ติน บุนนาค)
พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค)

(1) ๖:ด:1:1:2 บุตรคนใหญ่ของพลโทเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต) กับท่านผู้หญิงตลับ (สกุลเดิม โอสถานนท์) เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๘ ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนหลวงที่พระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง และศึกษาต่อที่โรงเรียนหลวง ณ สวนนันทอุทยาน และโรงเรียนอัสสัมชัญ จากนั้นไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ กลับเข้ามาได้เป็นมหาดเล็กพิเศษ อยู่ในเวรศักดิ์ พ.ศ. ๒๔๔๔ โปรดเกล้าฯ ให้ไปรับราชการในกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งผู้ช่วยคือตำแหน่งข้าราชการที่จะฝึกหัดไปรับราชการหัวเมือง

พ.ศ. ๒๔๔๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งเป็นหลวงทรงสุรเดช ปลัดกรมพลัมภัง ต่อมาเป็นปลัดกรมในการต่างประเทศ ข้าหลวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต ผู้ตรวจการกรมสรรพากรนอก ตามลำดับ พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระยาอินทรวิชิต ออกไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ. ๒๔๕๒ เมื่อเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) ถึงอสัญกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุริยา- นุวงศ์ประวัติ (เต็น บุนนาค) เป็นผู้รักษาสมบัติสำหรับสกุลบุนนาค ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) แทนท่านบิดาต่อมา ที่เรียกว่าสมบัติสำหรับสกุลนั้นคือ อัฐิเจ้าคุณพระราชพันธุ์ ผู้เป็นต้นสกุล และสิ่งของบางอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สมเด็จเจ้าพระยาฯ สมบัตินี้รักษามาตั้งแต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) แล้วทรงมอบให้เจ้าพระยาสุริยวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) และเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต) ตามลำดับ

พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต็น บุนนาค) รับราชการ ที่จังหวัดอ่างทอง จนตลอดรัชกาลที่ ๕

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๖ โปรดเกล้าฯ ให้ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต่อมาเป็นปลัดมณฑลปราจีน และปลัดมณฑลปัตตานี พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ และถึงอนิจกรรมใน พ.ศ. ๒๔๖๑ เมื่อคราวที่ไข้หวัด ใหญ่ระบาดที่ปัตตานี รวมอายุ ๔๓ ปี

พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต็น) สมรสกับคุณหญิงนุ่ม ธิดาพระยาราชานุวงศ์ (เล็ก บุนนาค) มีบุตรธิดา ๙ คน บุตรได้แก่ รวิวงศ์ ทรงสุรเดช สุริเยศวัฒน ตฤกษ และเล็ก บุนนาคหน้า 70

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.