(2) ๖:ด:1:1:2 บุตรพลโทเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต) กับท่านผู้หญิงตลับ (สกุลเดิม โอสถานนท์) เกิด พ.ศ. ๒๔๒๒ ที่บ้านตลาดแขก ธนบุรี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) ผู้เป็นทวดให้ชื่อว่า "เตี้ยม"

เมื่ออายุได้ ๓ ปี บิดาถวายเป็นโอรสบุญธรรมในสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธ์วงศ์วรเดช พลตรีพระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ จึงอยู่ที่วังบูรพาภิรมย์ ตลอดมาจนถึงอายุ ๑๓ ปี ได้ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ และสำเร็จวิชาการทหารจาก Royal Military College of Sandhurst เมื่ออายุได้ ๑๙ ปี

พ.ศ. ๒๔๔๑ เข้ารับราชการติดยศเป็นนายร้อยตรี และไปศึกษาต่อวิชาทหารที่ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็นองครักษ์ประจำพระองค์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ที่ประเทศเยอรมนี เดินทางกลับมารับราชการในกองทัพบก เมื่อพ.ศ. ๒๔๔๖ ในกรมเสนาธิการทหารบก

พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็นปลัดกรมบัญชาการทหารบกมณฑลกรุงเทพ

พ.ศ. ๒๔๕๑ เป็นเสนาธิการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นราชองครักษ์พิเศษ

พ.ศ. ๒๔๕๒ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒ และในปีต่อมาได้เป็นผู้ช่วยทูตทหารบกสังกัดกรมเสนาธิการทหารบก ประเทศเยอรมนี ออสเตรเลีย รัสเซีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฮอลแลนด์ เบลเยี่ยม และอิตาลี ประจำอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้เป็นผู้ช่วยสมุหราชองครักษ์ และในปีต่อมาเป็นองคมนตรี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓

พ.ศ. ๒๔๖๘ ย้ายไปเป็นปลัดกรมเสนาธิการทหารบกจนถึงปี ๒๔๗๐ ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายในราชการทหาร

ในสมัยรัชกาลที่ ๗ โปรดเกล้าฯ ให้มารับราชการเป็นเจ้ากรม กรมวัง ของสมเด็จพระบรมราชินีในกระทรวงวัง พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมุหราชมณเฑียร และดำรงตำแหน่งนี้จนออกรับพระราชทานบำนาญ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘

ในคราวปรับปรุงกระทรวงวังเป็นสำนักพระราชวัง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งสมุหพระราชมณเฑียรนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยายืนชิงช้าในการพิธีตรียัมปวาย และในปีถัดมาได้เป็นพระยาแรกนาในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ภาพซ้าย พลตรีพระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค)
ภาพกลาง เมื่อเป็นพระยายืนชิงช้า ในพระราชพิธีตรียัมปวาย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕
ภาพขวา ถ่ายกับครอบครัว เป็นภาพฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่ ๖ ทรงฉายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖

พ.ศ. ๒๔๘๙ หลังจากที่ได้ออกจากราชการมาแล้ว ๑๑ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งสมุหพระราชมณเฑียร ในคณะกรรมการราชสำนักอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ และ พ.ศ. ๒๔๙๒ ในสมัยรัชกาลที่ ๙ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วย

พลตรีพระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค) ดำรงตำแหน่งสมุหพระราชมณเฑียรต่อมาจนตลอดชีวิต ถึงอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ อายุ ๘๓ ปี

พลตรีพระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค) สมรสกับหม่อมหลวงวงศ์ ฉัตรกุล ธิดาจอมพลเจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์ อรุณ ฉัตรกุล) กับท่านผู้หญิงวร มีบุตรธิดา ๕ คน ได้แก่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงท่านผู้หญิงตวันสุรวงศ์ บุนนาค คุณวรันดับ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นาวาโทตัปนวงศ์ ต่อพงศ์ภัสสร์ และภาวาส

หน้า 71

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.