(9) ๖:ด:1:1:2 บุตรพลโทเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต) มารดาชื่อ ใหญ่ (สกุลเดิม โอสถานนท์) มีพี่ชาย ๒ คน ได้แก่ พระยาสุพรรณสมบัติ (ติน) และพระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ เริ่มเรียนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนสุขุมาลัย วัดพิชยญาติการาม ธนบุรี ภายหลังได้เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนราชวิทยาลัยบ้านสมเด็จ และโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นได้มาศึกษาเพิ่มเติมที่โรงเรียนนายเรือพระราชวังเดิมอีก ๒ ปี เข้ารับราชการเป็นเสมียนฝึกหัดราชการในกรมสรรพากรนอก สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็นรองเวรกระทรวงมหาดไทย ต่อมาเป็นผู้ช่วยราชการกระทรวงมหาดไทย และเป็นปลัดกรมในกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑

เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศร์ดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาล มณฑลนครศรีธรรมราช ได้โปรดฯ ให้พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติเป็นเลขานุการมณฑล ในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ แล้วเลื่อนขึ้นเป็นข้าหลวงมหาดไทยมณฑล พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็นปลัดมณฑลนครศรีธรรมราช และในปีต่อมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นเจ้ากรมเวรวิเศษในกระทรวงมหาดไทย ต่อมาเป็นผู้รั้งตำแหน่งอธิบดีกรมมหาดไทย ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ และใน พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ลาออกจากราชการรับบำนาญ

พ.ศ. ๒๔๙๒ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ

งานปฏิบัติในส่วนราชการพิเศษ ได้แก่ เป็นเลขานุการตามเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ไปตรวจราชการมณฑลปัตตานีและมณฑลภูเก็ต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็นผู้แทนสมุหเทศบาล มณฑลนครศรีธรรมราช ประชุมข้าหลวงฝ่ายอังกฤษ ที่จังหวัดสงขลา เรื่องจับผู้ร้าย เป็นต้น

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ ๕ ว.ป.ร. และเข็มข้าหลวงเดิม ท่านถึงอนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ อายุ ๘๖ ปี

พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต๋า) เป็นนักกีฬา ชอบเล่นกอล์ฟ เคยแข่งขันชนะเลิศได้ถ้วยรางวัลหลายครั้งในนาม "คณะโป๊ยเซียน" ได้รับเกียรติให้เป็นสภานายกของสโมสรกอล์ฟดุสิต ในพระบรมราชูปถัมภ์หลายสมัย

สมรสกับคุณหญิงเยื้อน (สกุลเดิม ยุกตะนันท์) มีบุตรธิดา ๑๑ คน บุตรได้แก่ สำเร็จ เตียบ พันตำรวจตรีสุริยะ อภิไตรย์ เป็นต้น ธิดาได้แก่ เต็มดวง ตารา ตะรุณี ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงตวงภากร์ เป็นภรรยาศาสตราจารย์ ดร.เจริญ ธรรมพานิช ธิดาชื่อ ท่านผู้หญิงชวนชื่น เป็นภรรยาศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ หุตะสิงห์(12) ๖:ด:1:1:2 บุตรพลโทเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต) มารดาชื่อ เชื้อ สมรสกับนวลจันทร์ (สกุลเดิม วาจานนท์) มีบุตร ๑ คน ชื่อ พิทยา และมีธิดา ๓ คน ได้แก่ จิตติมา เป็นภรรยาสุปรีชา แพ่งสภา อภิญญา เป็นภรรยาสุรพันธ์ สัมพันธ์ และนวลทิพย์ เป็นภรรยาฉัตรชัย น่วมเจิม


หน้า 75

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.