(1) ๖:ด:1:1:16 บุตรพระยาทรงสุรเดช (อั้น) กับคุณหญิงสอิ้ง รับราชการมียศเป็นอำมาตย์โท ตำแหน่งปลัดกรมชั้น ๑ กองตรวจพลเรือน กรมตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้า สืบตระกูลพระยาทรงสุรเดช (อั้น บุนนาค) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ ต่อมาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาทรงสุรรัชฎ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ใน พ.ศ. ๒๔๙๐

ท่านมีบุตร ๑ คน ชื่อ ระวี สมรสกับ ลักษณา (สกุลเดิม บุรานนท์) มีบุตร ๑ คน เป็นหลานปู่พระยาทรงสุรรัชฎ์ ชื่อ เรวัตร นับเป็นลำดับชั้นที่ ๘(2) ๖:ด:1:1:16 บุตรพระยาทรงสุรเดช (อั้น) กับคุณหญิงสอิ้ง น้องชายพระยาทรงสุรรัชฏ์ (อ่อน) รับราชการเป็นมหาดเล็กในกรมวัง สมรสกับ ครึ้ม มีบุตรธิดา ๖ คน ธิดาได้แก่ ครัดพงษ์ เครียวพันธ์ ครื้นวงษ์ และครึ้มเรือน บุตรได้แก่ เครดิต และเรือตรีอนุดิศ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗ 

(1) ๖:ด:1:1:17 บุตรหลวงอมรศักดิ์ประสิทธิ์ (อัด) มารดาชื่อ เชย รับราชการมียศเป็นรองเสวกเอก ตำแหน่งพนักงานทะเบียน กรมวัง สมรสกับ เอื้อน (สกุลเดิม กันตศรี) มีบุตร ๒ คน ได้แก่ สุริเยศ และพลเรือตรีสุริยันต์ นับลำดับเป็นชั้นที่ ๗

 (2) ๖:ด:1:1:17 บุตรหลวงอมรศักดิ์ประสิทธิ์ (อัด) มารดาชื่อ เชย เป็นน้องชายหลวงวิจิตรประมวลการ (อุทัย) รับราชการในกรมวัง มียศเป็นรองเสวกเอก ตำแหน่งนายพลพ่าห์ หุ้มแพรมหาดเล็กเวรสิทธิ นายเวรกรมมหาดเล็กรับใช้ มีบุตรธิดา ๗ คน บุตรได้แก่ อนุมาศ โรม และร้อยเอกพลมาศ มีธิดาชื่อ สุมิตรา เป็นภรรยาพันโทบำรุง สุนทรสารสาทร์ ธิดาชื่อ ประไพ เป็นภรรยาเทียม หุตะวณิชย์ เป็นต้น(1) ๖:ด:1:1:28 บุตรนายไก่ป่า บุนนาค หลานปู่เจ้าพระยาสุรวงศ์ ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) รับราชการตำแหน่งปลัดทูลฉลอง กระทรวงทหารเรือ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ สมรสกับ พวง บุนนาค มีบุตรชื่อ พลเรือตรีสรรใจ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗


(1) ๖:ด:2:2:1 เกิดในรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙ บุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (วิเชียร บุนนาค) มารดาชื่อ สาลี่ เข้ารับราชการได้เป็นรองอำมาตย์เอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองพัสดุและพาหนะ กรมทดน้ำ ถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ อายุ ๘๘ ปี มีบุตรธิดานับเป็นลำดับชั้นที่ ๗ รวม ๔ คน ถึงแก่กรรมแต่ยังเยาว์ ๒ คน เหลือแต่ธิดา ๒ คน ได้แก่ ธิดาชื่อ เช้า เป็นภรรยาเชื่อ บุนนาค บุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค) และธิดาชื่อ คัชรินทร์นี เป็นภรรยาธณิต บุนนาค บุตรพระยาเทพมณเฑียร (สนั่น บุนนาค)
พระดุลยกรณ์พิทารณ์ (เชิด บุนนาค)
กับนางดุลยกรณ์พิทารณ์ (ชิ้ม บุนนาค) ภริยา
(1) ๖:ด:2:4:1 เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ เป็นบุตรหลวงวิชิตสุรไกร (ไชยมงคล บุนนาค) และนางวิชิตสุรไกร (สอาด บุนนาค) ธิดานายอ๋อย บุนนาค มีน้อง ๔ คนคือ เชียด สมรสกับนายลิขิตสารสนอง (ชัพน์ บุนนาค) ชาญ สมรสกับ ม.ล.ทัศพร ฉัตรกุล พิชัย (ชือ) บุนนาค สมรสกับ แสงเดือน ธิดาเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) และหญิง (ถึงแก่กรรม)

สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชวิทยาลัย และโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม สอบได้เนติบัณฑิต เข้ารับราชการ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็นผู้พิพากษากระทรวงยุติธรรม ผู้พิพากษาศาลโปลิสภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลสระบุรี ศาลพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ตามลำดับ ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้พิพากษา ใน พ.ศ. ๒๔๙๖

หลังจากเกษียณอายุ ในพ.ศ. ๒๕๐๒ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ จนถึงอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ อายุ ๗๓ ปี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ มหาวชิรมงกุฎ และประถมาภรณ์ช้างเผือก

พระดุลยกรณ์พิทารณ์ (เชิด บุนนาค) สมรสกับนางดุลยกรณ์พิทารณ์ (ชิ้ม) ธิดานายฉ่า บุนนาค มีบุตรธิดา ๘ คน นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗ บุตร ได้แก่ พงศ์พิทารณ์ (ชโย) ร้อยโทสายสุรีย์ และพลอากาศโทระวีวงศ์ เป็นต้น


หน้า 77

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.