(3) ๖:ด:2:6:1 บุตรนายฉ่า บุนนาค มารดาชื่อ ทองสุก เป็นน้องชายนายลิขิตสารสนอง (ชัพน์ บุนนาค) เกิด พ.ศ. ๒๔๔๑ เมื่อเยาว์วัยได้ติดตามบิดา ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างจังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก ราชบุรี และมณฑลภูเก็ต เมื่อบิดาถึงแก่กรรม ในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ พระยาไกรเพชรรัตนราชสงคราม (แฉ่ บุนนาค) ซึ่งเป็นปู่ ได้นำเข้าถวายตัวในรัชกาลที่ ๖ ได้เป็นนักเรียนมหาดเล็กหลวง

พ.ศ. ๒๔๖๓ รับราชการในกรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๐ เมื่อมีการรวมกรมมหาดเล็กเข้าสังกัดในกระทรวงวัง นายชิวห์ยังได้รับ ราชการอยู่ (แม้จะมีการดุลยภาพถึง ๔-๕ ครั้ง) มีตำแหน่ง เสมียนโท พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นรองเสวกตรี ตำแหน่งเสมียนเอก แผนกสารบรรณ สำนักงานเลขานุการ สำนักพระราชวัง และเป็นประจำแผนก สำนักงานเลขานุการฯ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐

พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นหัวหน้าแผนกสารบรรณ สำนักงานเลขานุการ สำนักพระราชวัง ชั้นโท จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายชิวห์ บุนนาค เป็นผู้อำนวยการวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และในปีต่อมาเป็นเลขานุการ สำนักพระราชวัง สำนักงานเลขานุการ ชั้นเอก

พ.ศ. ๒๕๐๕ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวัง สำนักพระราชวัง ชั้นพิเศษ และปฏิบัติราชการช่วยรองเลขาธิการพระราชวังอีกหน้าที่หนึ่ง

พ.ศ. ๒๕๐๖ อายุครบ ๖๕ ปี เกษียณอายุรับเงินบำนาญ แต่ยังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ขณะนั้นอายุ ๘๓ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นที่ปรึกษากิจการของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

งานที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการพิเศษ ได้แก่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการก่อสร้างแหล่งอพยพ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.ส.อ.) เป็นผู้อำนวยการควบคุมกระบวนแห่อิสริยยศ พระเศวตอดุลยเดชพาหน เพื่อขึ้นระวางสมโภชที่พระราชวังดุสิต (พ.ศ. ๒๕๐๒) เป็นกรรมการปฏิสังขรณ์ พระอุโบสถและปูชนียสถาน รวมทั้งซ่อมบูรณะเครื่องมหัคฆภัณฑ์ และเครื่องประดับตกแต่งภายในอาคารวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นต้น

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ชั้น ๓ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

นายชิวห์ บุนนาค ถึงอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ อายุ ๙๔ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนายชิวห์ บุนนาค ผู้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาท และได้รับใช้องค์พระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีอย่างแนบแน่นตลอดมาถึง ๔ รัชกาล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนชั้นเกียรติยศประกอบศพจากหีบทองลายสลักเป็นโกศราชินิกุล และรับอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

นายชิวห์ บุนนาค สมรสกับ ฉอิ้ง ธิดาพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ฉี่ บุนนาค) มีบุตรธิดา ๖ คน ได้แก่ โชคเอื้อ ไชยอำนวย และชลธี (ช้อนอัตต์) มีธิดาชื่อ เชื้ออุไร ชวยอารมณ์ และชมอร หลังจากนางฉอิ้งเสียชีวิตไปแล้ว ได้สมรสกับ สมถวิล (สกุลเดิม อิศรางกูร) มีบุตร ๑ คน ชื่อ ชัดสม นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗

หน้า 79

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.