(4) ๖:ด:6:1:4 บุตรมหาเสวกโท พระยาศรีธรรมศกราช (ปิ๋ว บุนนาค) และ คุณหญิง เจียน (สกุลเดิม อัตจุตพันธ์) เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ ตำแหน่งผู้บังคับหมวดกองพันทหารช่วงที่ ๒ เมื่อรับราชการแล้วได้เข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม ที่โรงเรียนทหารช่างสหรัฐฯ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ ๓๗ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐฯ วิทยาลัยการทัพบกชุดที่ ๑๑ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๒

ตำแหน่งราชการที่สำคัญได้แก่ อาจารย์โรงเรียนทหารช่าง รองผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๖ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ นายทหารคนสนิทรองผู้บัญชาการทหารบก ผู้ช่วยทูตทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๙ ปลัดบัญชีทหารบก รอง เสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารบก และเสนาธิการทหาร ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพลเอก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ และได้รับอัตราจอมพล เมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘


ส่วนราชการพิเศษที่สำคัญได้แก่ ราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ เสนาธิการกองกำลังทหารไทยใน สาธารณรัฐเวียตนาม ผลัดที่ ๔ เสนาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ประธานคณะเสนาธิการ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กรรมการสภาทหารผ่านศึก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ และกองพันอากาศโยธินที่ ๑ รักษาพระองค์

พลเอกบรรจบ บุนนาค ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ (๑๔ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕) และได้รับพระราชทานยศพลเรือเอก และพลอากาศเอก เมื่อ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๕

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานได้แก่ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฏ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญชัยสมรภูมิ (เอเซียบูรพา) เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียตนาม) เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๑ เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ และตติยจุลจอมเกล้าสืบตระกูลพระยาศรีธรรมศกราช เป็นต้น ส่วนเหรียญตราต่างประเทศที่ได้รับ ได้แก่ Philippine Legion of Honour, Degree of Officer, National Order of Vietnam, 5th Class., Legion of Merit, Degree of Officer (สหรัฐอเมริกา), The Order of National Security Merit - Gugseon Medal (สาธารณรัฐเกาหลี) และ Panglima Gagah Angkatan Tentera (มาเลเซีย)

พลเอกบรรจบ บุนนาค สมรสกับคุณหญิงอรนุช ธิดาพระยามานิตย์กุลพัทธ์ (มานิตย์ มานิตยกูล) มีบุตรชาย ๒ คน ได้แก่ พันตรีเอก และ บรรสาน


(5) ๖:ด:6:1:4 บุตรพระยาศรีธรรมศกราช (ปิ๋ว บุนนาค) และ คุณหญิงเจียน (สกุลเดิม อัตจุตพันธ์) เป็นน้องชาย พลเอกบรรจบ บุนนาค เกิด พ.ศ. ๒๔๗๗ สำเร็จการศึกษาได้ปริญญาบัญชีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๒ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Vanderbilt และประกาศนียบัตรด้านการตลาด จากมหาวิทยาลัย Stanford สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๓ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๔ ระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้เป็นนักรักบี้ทีมจุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัยและนักรักบี้ทีมชาติ

เข้ารับราชการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบรรยเวกษ์ และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นศาสตราจารย์ในวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ต่อมาได้ลาออกจากราชการ ไปเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการค้า และเป็นอธิการบดีมหา วิทยาลัยหอการค้า (ใช้เวลา ๑๙ ปีสร้างวิทยาลัยการค้าจนเป็นมหาวิทยาลัยหอการค้า ที่มีคุณภาพดีเด่น ในบรรดามหาวิทยาลัยเอกชน)

หลังจากลาออกจากมหาวิทยาลัยหอการค้า ได้ไปร่วมงานกับกรุงเทพมหานคร ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฝ่ายบริหารและการคลัง

งานพิเศษที่สำคัญ ได้แก่ กรรมการทางด้านวิชาการและด้านกีฬาหลายคณะ สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครอง (พ.ศ. ๒๕๑๙) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๒ และ พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕) สมาชิกวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) และเป็นประธานกรรมการจัดหารายได้สมทบทุนการสร้างตึกและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา ในโครงการ "ร่วมใจถวายสมเด็จพระเทพฯ" ถึง ๒ ครั้ง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง ได้แก่ มหาวชิรมงกุฎ และประถมาภรณ์ช้างเผือก ถึงอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ อายุ ๖๑ ปีเศษ

ศาสตราจารย์ปัจจัย บุนนาค สมรสกับ นางจงดี (สกุลเดิม วิเศษฤทธิ์) มีบุตรธิดา ๒ คน ได้แก่ ศิริมา และชนะวัฒน์ และมีบุตรชายที่เกิดกับนางพรพิมล (สกุลเดิม การสมดี) ชื่อ ธเนศร์

หน้า 81

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.