(9) ๖:ท:11:4:1 บุตรเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น) มารดาชื่อ ยิ้ม (สกุลเดิม หลิมไชโห) เกิด พ.ศ. ๒๔๗๓ สำเร็จการศึกษาวิชาแพทย์จากประเทศอังกฤษ ได้ MRCS (Eng) จาก University of Wales, Cardiff, U.K. เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ กลับมาศึกษาที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ F.R.C.P. (T) ในปี ๒๕๒๙ และกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ที่ The Royal College of Physician, London ได้รับ M.R.C.P. (Lond.) ปี ๒๕๓๑ และ ได้รับ F.R.C.P. (Lond.) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑

เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหา วิทยาลัยมหิดล ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๖ ต่อมาได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์หัวหน้าภาควิชาฯ และศาสตราจารย์หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนตามลำดับ พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้เป็นศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์เขตร้อน

ส่วนราชการพิเศษที่สำคัญได้แก่ เป็นกรรมการแพทย์ ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ปัจจุบัน ในพ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นกรรมการสภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๐ เป็นกรรมการคณะผู้เชี่ยวชาญโรค ปาราสิต (พยาธิ) องค์การอนามัยโลก กรรมการกระทรวงสาธารณสุขด้านมาลาเรีย และที่ปรึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้เป็นประธานกรรมการ และวิทยากรในการประชุมเกี่ยวกับเวชศาสตร์เขตร้อน โรคมาลาเรีย และโรคปาราสิต (พยาธิ) อีกด้วย

ศาสตราจารย์นายแพทย์ดนัย บุนนาค ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ชั้น ๓

สมรสกับคุณหญิงงามฉลวย ธิดาพระยาอนิรุทธเทวา (ม.ล.ฟื้น พึ่งบุญ) มีบุตรชื่อ ดนุช นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗
(๑๒) ๖:ท:11:4:1 ธิดาเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น) มารดาชื่อ ลุ้ย (สกุลเดิม ปุสุวรรณ) เกิด พ.ศ. ๒๔๗๐ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปศึกษาต่อวิชากฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศส ได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน จากมหาวิทยาลัยมองท์เปอริเยร์ (Universite de Montpellier)

พ.ศ. ๒๕๐๒ เข้ารับราชการที่กรมประชาสงเคราะห์ เป็นผู้ปกครองสถานเยาวชนโท กองการสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นข้าราชการชั้นโท ไปประจำกองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา ต่อมาได้เป็นเลขานุการกรรมการร่างกฎหมายกองพิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นเลขานุการกรรมการร่างกฎหมายกองที่ ๕

พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นข้าราชการชั้นพิเศษ รักษาการในตำแหน่งเลขานุการกรรมการร่างกฎหมายพิเศษ ต่อมาเป็นเลขานุการกรรมการร่างกฎหมายกองที่ ๖ และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการกรมอีกตำแหน่งหนึ่ง

พ.ศ. ๒๕๒๐ โอนไปรับราชการที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกร ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้เป็นที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกร ๑๐) และเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐

ในส่วนปฏิบัติราชการพิเศษที่สำคัญได้แก่ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหาร กรรมการช่วยยกร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนและวิทยาลัยเอกชน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการในคณะกรรมการพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการว่าด้วยฉลากของสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นกรรมการในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมายของ ก.พ. เป็นต้น

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหา วชิรมงกุฎ และประถมาภรณ์ช้างเผือก

ดร. มาลดี บุนนาค สมรสกับ ดร. เฉลิมชัย วสีนนท์ (ปริญญาเอกทางกฎหมายจากประเทศฝรั่งเศส) มีบุตรชื่อ กฤษณ์ และธิดาชื่อ วสุมดี นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗

หน้า 92

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.