(2) ๖:ท:11:7:1 บุตรพระสุทธิสารวินิจฉัย (มะลิ บุนนาค) มารดาชื่อ ผ่องศรี ธิดาขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) กับคุณหญิงทองคำ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับราชการเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังเป็นนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๒๐ เป็นกรรมการของเนติบัณฑิตยสถาน กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทร์เกษมปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งในทางการเมือง ได้แก่ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒ สมัย ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๘ เป็นสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๖ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แล้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาเป็นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (เขต ๒) ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และมหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับมอบเข็มเกียรติยศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือแก่มหาวิทยาลัยและสังคมด้วยดีตลอดมา พ.ศ. ๒๕๓๖ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกจากนี้ยังได้รับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในปีเดียวกัน ต่อมาได้รับประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์จากสถาบันพระปกเกล้ารัฐสภา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑

ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค สมรสกับ คุณหญิง พันทิพา มีธิดาชื่อ มฤทุ และบุตรชื่อ รุจิระ


(2) ๖:ท:11:7:2 บุตรขุนสิทธิเศรษฐกรรม (สิทธิ บุนนาค) มารดาชื่อ สมจิตต์ (สกุลเดิม ค้อคงคา) เกิด พ.ศ. ๒๔๗๓ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ และได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเรือตรีในปีต่อมา เมื่อเข้ารับราชการแล้วได้ไปศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับกองร้อยที่แคมป์เพนเดลตัน รัฐแคลิฟอร์เนีย การฝึกปฏิบัติการที่ศูนย์การฝึกนาวิกโยธินจีนชาติที่ไต้หวัน โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ ๔๔ และหลักสูตรเสนาธิการที่โรงเรียนนาวิกโยธินสหรัฐ ควอนติโก รัฐเวอร์จิเนีย

ตำแหน่งราชการที่สำคัญได้แก่ หัวหน้าแผนกปกครองและฝึก ศูนย์การฝึกนาวิกโยธิน ผู้แทนที่ปรึกษาการทหาร กองการสนธิสัญญาป้องกันร่วมแห่งเอเซียอาคเนย์ กรมยุทธการทหาร หัวหน้ากองวิชาการ กรมศึกษาวิจัย รองเจ้ากรมศึกษาวิจัย และที่ปรึกษากองทัพเรือ ได้รับ พระราชทานยศพลเรือโท ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒

ส่วนราชการพิเศษที่สำคัญได้แก่ เป็นราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ ร่วมในคณะผู้แทนฝ่ายไทยในการประชุมคณะที่ปรึกษาการทหาร สปอ. ครั้งที่ ๓๖ ที่ กรุงแคนเบอร่า ประเทศออสเตรเลีย และเป็นกรรมการดำเนินการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ข้าราชการสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดที่จะไปศึกษาและดูงาน ณ ต่างประเทศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานได้แก่ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฏไทย เหรียญจักรมาลา และเหรียญชัยสมรภูมิ (เอเชียบูรพา) ฯลฯ

พลเรือโทสุจิตต์ บุนนาค สมรสกับนาวาเอกแพทย์หญิงอุไรวรรณ (สกุลเดิม สุเสารัจ) มีบุตรธิดา ๒ คน ธิดาชื่อ สุมิตราภรณ์ และ บุตรชื่อ นาวาโทสุวิชัย นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗


หน้า 95

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.