(6) ๖:ท:15:3:1 บุตรอำมาตย์เอกพระยาอมรศักดิ์ประสิทธิ (ทนง บุนนาค) กับคุณหญิงเลื่อม เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก รับราชการเป็นนายทหารสังกัดกองทัพอากาศ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรยศเรืออากาศตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ เมื่อเข้ารับราชการแล้ว ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศอังกฤษ ๒ ปี แล้วกลับมาเข้าศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศชุดที่ ๔ วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๒ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๑๕

ตำแหน่งราชการที่สำคัญได้แก่ เป็นครูการบิน ผู้บังคับกองพันน้อยที่ ๖ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเดลลี และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงร่างกุ้งอีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อมาเป็นรองเจ้ากรมพลเรือน และผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

ส่วนการปฏิบัติราชการพิเศษ ได้แก่ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเดินอากาศไทย และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย

พลอากาศตรีทวีป บุนนาค ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก เหรียญจักรมาลา และเหรียญชัยสมรภูมิ (เอเซียบูรพา)

สมรสกับงามพริ้ม (สกุลเดิม บุณยรักษ์) มีธิดา ๔ คน คือ พรทิพย์ พรรณพิมล เพ็ญประภา และพวงรัตน์


(๑) ๖:ท:15:3:4 ธิดาพลเอกหลวงสวัสดิสรยุทธ (ดล บุนนาค) มารดา ชื่อ ผูก (สกุลเดิม แสงทับทิม) เกิด พ.ศ. ๒๔๕๙ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชบุรีวิทยาลัย และศึกษาเพิ่มเติมจากโรงเรียนสอนการช่างและการฝีมือภาณุทัต (อาจารย์เยื้อน ภาณุทัต) ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกสโมสรวัฒนหญิงคนที่ ๖ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๗ เป็นผู้กราบบังคมทูลฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระราชทานพระมหากรุณารับสโมสรวัฒนธรรมหญิง เข้าอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕

หลังจากที่สโมสรวัฒนธรรมหญิงได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา ๔๐ ปี นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการในองค์กรสาธารณกุศลอีกหลายแห่ง เช่น เป็นกรรมการที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้น

ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้เสียสละและขยันหมั่นเพียร ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก และตติยจุลจอมเกล้า ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ อายุ ๘๐ ปี

คุณหญิงวรรณะ สมรสกับพลเอกพิสิฎฐ์ ฉายเหมือนวงศ์ มีบุตร ๓ คน ได้แก่ พลโทการุณ พลเอกสุนทร และพลโทวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์หน้า 97

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.