(๒) ๖:ท:15:3:4 ธิดาพลเอกหลวงสวัสดิสรยุทธ (ดล บุนนาค) มารดาชื่อ ผูก (สกุลเดิม แสงทับทิม) เป็นน้องคุณหญิงวรรณะ ฉายเหมือนวงศ์ เกิด พ.ศ. ๒๔๖๓ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ได้ปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต (เหรียญเงิน) รุ่นแรกของมหา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ SCHOOL OF PHARMACY มหาวิทยาลัยเมรี่แลนด์ และได้ไปดูงานที่โรงพยาบาลจอห์นฮ็อปกินส์ และโรงงานอุตสาหกรรมยาของบริษัท ELI - LILLY และบริษัท UPJOHN เป็นต้น

พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ปริญญาโทเภสัชศาสตร์ ในด้านเภสัชกรรมและเภสัชกรรมโรงพยาบาลจากมหาวิทยาลัยเมรี่แลนด์ ต่อมาได้รับทุนโคลัมโบไปดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ในด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมชุมชนและเภสัชกรรมโรงพยาบาล และได้รับปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปร.ด. (กิตติมศักดิ์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ฉวี เข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ ต่อมาได้เป็นผู้ริเริ่มการสอบวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล และเภสัชกรรมคลินิกในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ชั้นปริญญาตรี (พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๕๑๖ ตามลำดับ) แล้วเป็นหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับรางวัลสาขาเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาเป็นรองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นคณบดีกิตติคุณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๔๑ นับว่าเป็นคณบดีคนแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของมหาวิทยาลัยเอกชน

ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

สมรสกับพันตำรวจเอกตรึก บุนนาค บุตรพระนานาพิธภาษี (ตรา บุนนาค) มีธิดา ๒ คน ได้แก่ อ้อพร เป็นภรรยา ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และโฉมพิศ บุนนาค


(1) ๖:ท:15:6:1 บุตรขุนอนุวัตรสุรทัณฑ์ (เพิ่ม บุนนาค) มารดาชื่อ ขาว บุนนาค เข้ารับราชการที่กระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้รับตำแหน่งทางราชการสุดท้ายเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฏ ประถมาภรณ์ช้างเผือก

สมรสกับ อ่อนสี ธิดาขุนวิจารณ์คาวี (นุ่ม บุนนาค) มีบุตรชื่อ อนุสิทธิ์ และธิดาชื่อ วิภาวดี

หน้า 98

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.