(๒) ๗:ด:1:1:2:2 ธิดาพลตรีพระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค) กับหม่อมหลวงวงศ์ (ราชสกุล ฉัตรกุล) เกิด พ.ศ. ๒๔๕๔ ที่บ้านจอมพล เจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิต (หม่อม ราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล) ซึ่งอยู่ข้างวัดบุปผาราม ฝั่งธนบุรี

เมื่อเยาว์วัย เข้าเรียนวิชาสามัญที่โรงเรียนซางตาครู้ซ คอนแวนต์ หลังออกจากโรงเรียนแล้วได้ฝึกหัดวิชาการบ้านเรือน และวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่บ้าน

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๗ ท่านบิดาโอนมารับราชการ กระทรวงวัง ในตำแหน่งกรมวังประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมุหราชมณเฑียร คุณวรันดับจึงมีโอกาสได้เข้ารับราชการสนองพระเดช พระคุณเป็นนางพระกำนัลในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดีจนตลอดรัชกาล

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ ๕ เป็นบำเหน็จความชอบ

คุณวรันดับ สมรสกับร้อยโทหม่อมหลวงสฤษดิ์ ฉัตรกุล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ และพำนักอยู่ในที่ที่ท่านบิดายกให้ที่ตำบลสี่แยกบ้านแขก

ตลอดชีวิตคุณวรันดับ ได้ทำบุญทานการกุศลเป็นประจำ เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอด ณ วัดเศวตฉัตร วัดบุปผาราม วัดประยุรวงศาวาส และเป็นประธานสร้างอุโบสถถวายวัดป่ามะไฟ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น

คุณวรันดับ ฉัตรกุล ณ อยุธยา ถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๕๓๖ อายุ ๘๒ ปี


(1) ๗:ด:1:1:2:2 บุตรพลตรีพระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค) กับหม่อมหลวงวงศ์ (ราชสกุล ฉัตรกุล) เกิด พ.ศ. ๒๔๕๕ ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ขณะที่ท่านบิดาดำรงตำแหน่งทูตทหารบก สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ไปศึกษาต่อยังประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้นได้รับทุนกองทัพเรือไทย ศึกษาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเกรอนอบ Institut Electrotechnique de L'Universite' de Grenoble หลังจากได้รับปริญญาแล้วได้เข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมโยธาที่ E'cole Spe'ciale des Travaux Publics de Paris แขนงวิชาคอนกรีตเสริมแรง งานท่าเรือ งานชลประทานและการส่งน้ำ ในระหว่างที่ศึกษาได้ถูกส่งไปดูงานการสร้างท่าเรือที่ Algiers และ Gran ทางตอนเหนือของอัฟริกา

เมื่อกลับมาประเทศไทย ได้รับการขอตัวชั่วคราวจากกระทรวงคมนาคม ให้ไปช่วยและร่วมงานกับศาสตรา-จารย์ด็อกเตอร์อากัตส์ ที่ประเทศเยอรมนี (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔) ในเรื่องการออกแบบสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ

จากนั้นได้อยู่ช่วยงานที่กระทรวงคมนาคมในด้านการท่าอีก ๓ ปี จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๗ จึงได้โอนไปรับราชการที่กองทัพเรือ ทำงานด้านการออกแบบและไฟฟ้าของกองทัพเรืออยู่ ๕ ปี ต่อมาได้รับการยืมตัวไปอยู่ประจำโครงการป้องกันอุทกภัยที่ Bureau of Flood Control ของ ECAFE อยู่จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการขุดลอกสันดอนกองโยธา ฝ่ายช่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งสุดท้ายในการท่าเรือแห่งประเทศไทย คือ หัวหน้าฝ่ายการช่าง และพ้นจากตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ (อายุ ๖๓ ปี)

นาวาโทตัปนวงศ์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ร่วมกับบรรดาผู้สืบสายสกุลจากเจ้าพระยาบวรราชนายก และได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนแรก

นาวาโทตัปนวงศ์ บุนนาค ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าสืบตระกูลพลตรีพระยาสุรวงศ์วิวัฒน์

นาวาโทตัปนวงศ์ สมรสกับ กัญจนา บุนนาค ธิดาของเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) กับลุ้ย (สกุลเดิม ปุสุวรรณ) มีบุตรธิดา ๔ คน ธิดาได้แก่ ธิติมดี เป็นภรรยาตรีวัฒน์ ทังสุบุตร ธิดาชื่อ นรีรัตน์ เป็นภรรยาดอน ปรมัตถ์วินัย บุตร ๒ คน ได้แก่ ภัฏฏการก์ และปุณวัจน์ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๘

ถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ อายุ ๗๗ ปี

หน้า 102

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.