(4) ๗:ด:2:4:1:1 บุตรพระดุลยกรณ์พิทารณ์ (เชิด บุนนาค) และนางดุลยกรณ์พิทารณ์ (ชิ้ม บุนนาค) นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗ สายพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) เกิด พ.ศ. ๒๔๗๖ สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ในตำแหน่งประจำกองบินน้อยที่ 4 อำเภอตาคลี นครสวรรค์ เมื่อเข้ารับราชการแล้ว ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในโรงเรียนและหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๒๓ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศชุดที่ ๑๘ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศสหรัฐฯ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๕

ตำแหน่งราชการที่สำคัญ ได้แก่ ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนาธิการกรมอุตสาหกรรมทหาร รองเจ้ากรมอุตสาหกรรมทหาร ฝ่ายบริหาร และรองผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ได้รับพระราชทานยศพลอากาศโท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

ส่วนราชการพิเศษ ได้แก่ ราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ ตุลาการศาลทหารกรุงเทพฯ และตุลาการศาลทหารกลาง ได้รับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก เหรียญราชการชายแดน เหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ ๕ เหรียญ จักรมาลา และตติยจุลจอมเกล้า สืบตระกูลพระดุลยกรณ์ พิทารณ์


พลอากาศโท ระวีวงศ์ บุนนาค สมรสกับ ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ฉวีวรรณ (สกุลเดิม ศยามล) มีบุตรชื่อ พันธุ์รวี และธิดาชื่อ มณีนภางค์ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๘


ถ่ายกับครอบครัว
(4) ๗:ด:2:6:1:3 บุตรนายชิวห์ บุนนาค ผู้อำนวยการกองวัง สำนักพระราชวัง และผู้อำนวยการวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มารดาชื่อ สมถวิล (สกุลเดิม อิศรางกูร ณ อยุธยา) เกิด พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่วังสวนละมุด (วังหลัง) ซึ่งเป็นของหม่อมราชวงศ์ช่วง อิศรางกูร (ทวด) ตกทอดมาถึงทายาทในปัจจุบัน

สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ และเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ได้รับปริญญาตรีทางการตลาด เข้ารับราชการที่สำนักทะเบียนและภาษีรถ ส่วนทะเบียนรถยนต์ กรมการขนส่งทหารบก เขตจตุจักร สังกัดกระทรวงคมนาคม ปัจจุบันปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ลงนามในการต่อภาษีและโอนทะเบียนรถยนต์นั่งเกิน ๗ คน ตามพระราช บัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตที่รับผิดชอบ

หน้าที่ราชการพิเศษ ได้แก่ ปฏิบัติหน้าที่ที่กองทะเบียน กรมตำรวจ เพื่อรับโอนงานทะเบียนรถยนต์และล้อเลื่อน มาเป็นของกรมการขนส่งทางบก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้น

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าสืบตระกูล นายชิวห์ บุนนาค เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
(2) ๗:ด:5:2:1:1 บุตรนายจรูญ บุนนาค มารดาชื่อ สุดา (สกุลเดิม จันทรังษี) สายพระยาราชานุวงศ์ (โต บุนนาค) เกิด พ.ศ. ๒๔๘๐ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ รับพระราชทานสัญญาบัตรยศร้อยตรี ตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ เมื่อเข้ารับราชการแล้ว ได้ศึกษาเพิ่มเติมที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ ๕๐

ตำแหน่งราชการสำคัญ ได้แก่ เป็นเสนาธิการกรมทหารราบที่ ๑๙ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๙ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา นายทหารปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก และที่ปรึกษากองทัพบก ได้รับพระราชทานยศพลโท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙

งานในส่วนราชการพิเศษได้แก่ ปฏิบัติราชการสงครามเกาหลี ปฏิบัติราชการสงครามเวียดนาม และปฏิบัติราชการโครงการพิเศษตามแนวชายแดนไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน ได้แก่ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียตนาม) และเหรียญชัยสมรภูมิ (เกาหลี)

สมรสกับ อุบลรัตน์ (สกุลเดิม สุคนธร) มีบุตรธิดา ๓ คน ได้แก่ ร้อยตรีสุริยา ร้อยตรีสุรัตน์ และร้อยตรีหญิงจามรี มีธิดากับปรานี ๒ คน ได้แก่ ดุจดวงใจ และไศลรัตน์ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๘หน้า 108

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.