(๒) ๗:ท:11:4:1:5 ธิดานายแพทย์ยนต์ บุนนาค มารดาชื่อ เฉลา (สกุลเดิม จ่างตระกูล) เกิด พ.ศ. ๒๔๘๖ สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ได้รับปริญญาโท M.Sc. (Prosthetic Dentistry) จากมหาวิทยาลัยลอนดอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓

ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ ๙ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหา วิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ชำนาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ กรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหา วิทยาลัยมหิดล อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๓๙-ปัจจุบัน) และทันตแพทย์อาสาสมัคร พอ.สว. (พ.ศ. ๒๕๓๑-ปัจจุบัน)

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับเกียรติบัตรที่ได้ทำคุณประโยชน์ ในฐานะวิทยากรและเกียรติบัตรที่ได้ทำคุณประโยชน์ ในฐานะประธานกรรมการโรงเรียนช่างทันตกรรม จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงยาหยีศรีเฉลิม สมรสกับรองศาสตราจารย์ ดร.กุลธร ศิลปบรรเลง ผู้อำนวย การสถาบันวิจัยและพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุตรนายประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีธิดาชื่อ อรปรียา และบุตรชื่อ ยศธร

(1) ๗:ท:11:4:1:7 บุตรศาสตราจารย์ยศ บุนนาค กับคุณหญิงนบน้อม (สกุลเดิม อักษรานุเคราะห์) เกิด พ.ศ. ๒๔๘๖ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต และไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ได้รับประกาศนียบัตรจาก American Board of Physical Medicine and Rehabilitation เข้ารับราชการเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งในปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ เป็นนายกสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย เป็นประธานก่อตั้งวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และกรรมการสมาคม Asian Rehabilitation Medicine Association ได้รับรางวัลผลงานคิดค้นและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ๒๕๒๘

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก และประถมาภรณ์มงกุฎไทย สมรสกับแพทย์หญิงสุรัชนี (สกุลเดิม บูรณวัฒนะ) มีบุตร ๓ คน ได้แก่ เรืออากาศเอกนายแพทย์สยม นายแพทย์สกานต์ และ สยา นับเป็นลำดับชั้นที่ ๘


หน้า 113


 

สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.