(1) ๘:ด:1:1:2:8:1 บุตรนายตุล บุนนาค มารดาชื่อ จันทร์แจ่ม ธิดาขุนชำนาญวรกิจ (ชำนาญ อินทุโสภณ) เกิด พ.ศ. ๒๔๘๖ สำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ได้ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) และปริญญาโท (เกียรตินิยม) จาก King's College, Cambridge University ศึกษาต่อ St. Antony's College, Oxford University ได้รับปริญญาเอก

พ.ศ. ๒๕๑๒ รับราชการตำแหน่งเลขานุการโท (ชั้น ๒) กรมสารนิเทศ ต่อมาเป็นผู้จัดรายการโท กองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ

พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นเลขานุการโท (ชั้น ๒ ) กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง ปีต่อมาได้เป็นหัวหน้ากอง กรมเอเชียตะวันออก

พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นเลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การ ทูต ๖ ) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย แล้วเป็นผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่การทูต ๗) กองนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง สำนักงานอาเซียน แห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นรองเลขาธิการ (นักบริหาร ๙) สำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย และเป็นเอก อัครราชทูตประจำกระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต ๑๐) สำนักงานปลัดกระทรวงเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ ในปีต่อมาเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นักบริหาร ๑๐)

พ.ศ. ๒๕๒๙ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต ๑๐) ณ กรุงปักกิ่ง

พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับพระราชทาน ได้แก่ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฏ ตติยจุลจอมเกล้า วิเศษ และเหรียญจักรพรรดิมาลา

สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศที่ได้รับ ได้แก่ M.V.O. ชั้น ๕ (อังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕) Gran Oficial de la Ordeu del Condor de Los Andes (โบลิเวีย) พ.ศ. ๒๕๓๒ และ Gran Croce dell' Ordine al Merito Melitense (รัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา) พ.ศ. ๒๕๓๔

สมรสกับเพ็ญศรี (สกุลเดิม อมาตยกุล) มีธิดา ๒ คน ชื่อ จารุ และ ยาใจ


(3) ๘:ท:11:1:1:3:1 บุตรนายประเจิด บุนนาค หลานนายเปล่ง บุนนาค มารดาชื่อ จินตนา (สกุลเดิม วุฒิรณฤทธิ์) เกิด พ.ศ. ๒๔๙๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ รับพระราชทานยศร้อยตรี เป็นผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา ต่อมาเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียน เสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นผู้บังคับกองพัน กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ แล้วเป็นหัวหน้ากองยุทธการและการข่าวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม เกล้าฯ เป็นผู้อำนวยการกอง กรมการรักษาดินแดน (อัตราพันเอกพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๓๙ เข้ารับการศึกษาวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ชุดที่ ๔๑ และปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์การฝึกกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน

ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการพิเศษที่สำคัญ ได้แก่ เป็นราชองครักษ์เวรสมัยแรก พ.ศ. ๒๕๒๙ - พ.ศ. ๒๕๓๑ สมัยที่สอง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ปฏิบัติราชการพิเศษ กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ ที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึงพ.ศ. ๒๕๒๔ ช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการป้องกันชายแดนด้านตะวันออก ที่อำเภอสระแก้ว และอำเภอ ตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันเป็นจังหวัดสระแก้ว) ในตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาที่ ๑ กองพันที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญช่วยราชการชายแดน

พันเอกศิริพงษ์ บุนนาค สมรสกับ รุ่งพร (สกุลเดิม โภคสมบัติ) มีธิดาชื่อ พิชญดา มีบุตรชื่อ เดชาพล และฐิตินนท์ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๙


หน้า 114

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.