มูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด)
สืบเนื่องมาจากการค้นพบสถานฝังศพของเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) ปฐมจุฬาราชมนตรี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยนายสิริ ตั้งตรงจิตร ที่ป่าช้าแขกเจ้าเซ็น บ้านท้ายคู ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน จึงได้มีความคิดริเริ่มที่จะทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลและบูรณะสถานฝังศพของท่านให้อยู่ในสภาพที่สง่างาม ได้เชิญชวนญาติพี่น้องวงศ์เฉกอะหฺมัด มาร่วมชุมนุมจัดตั้งคณะกรรมการหาทุนบูรณะสถานที่นี้ โดยมีพลเรือโทจรูญ วิชยาภัย บุนนาค เป็นประธานกรรมการ นาวาโทตัปนวงศ์ บุนนาค เป็นรองประธานกรรมการและเหรัญญิก คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนสกุลบุนนาค วิชยาภัย ศรีเพ็ญ บุรานนท์ ศุภมิตร จาติกรัตน์ อหะหมัดจุฬา อากาหยี่ จุฬารัตน เป็นต้น สำหรับคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้าง มีนายชลอ วนะภูติ เป็นประธานกรรมการ และนาวาตรีสุพาสนา สุวกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

การหาทุนและการก่อสร้างได้ดำเนินงานควบคู่กันไป จนการก่อสร้างบูรณะเสร็จเรียบร้อย ต่อมาได้ริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒ มีชื่อว่า "มูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด)" โดยมีทุนทรัพย์เริ่มแรกจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิ คือ จัดสร้าง บูรณะ บำรุงรักษา และบำเพ็ญกุศลสถานฝังศพเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา สงเคราะห์และให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร นักบวชทางศาสนา และนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น

กิจกรรมที่มูลนิธิจัดทำเป็นประจำได้แก่ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะ หฺมัด) ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยกำหนดวันให้สอดคล้องกับพิธีทางศาสนาอิสลาม และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันนั้นด้วย

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาไทยแบบตรีมุข ขนาด ๘ x ๒๐ ตารางเมตร เป็นศาลาอนุสรณ์เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโดมทอง (สถานที่ฝังศพ) เพื่อใช้เป็นสถานที่รับรองผู้มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลประจำปี และยังให้นักศึกษาได้ใช้สถานที่เป็นที่พักผ่อนและเป็นที่ดูตำราอีกด้วย

ในปัจจุบันประธานมูลนิธิฯ ได้แก่ พลเอกบรรจบ บุนนาค มี ดร. อักขราทร จุฬารัตน เป็นรองประธานกรรมการ และนายภัฏฏการก์ บุนนาค เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำนักงานมูลนิธิฯ ตั้งอยู่ อาคารปานะวงค์ เลขที่ ๘๒ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

 

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.