มูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นั้น ผู้สืบสกุลจากเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีอย่างสูงสุดเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาถึง ๓ ท่าน นางสาวประจง บุนนาค และสมาชิกราชินิกุลบุนนาคจำนวนหนึ่ง ได้คิดที่จะรักษาให้เกียรติประวัติและนามของสมเด็จเจ้าพระยาทั้ง ๓ ท่านดำรงอยู่เพื่อให้ผู้สืบสกุลในรุ่นต่อไปได้ทราบ และถือเอาแนวทางปฏิบัติของท่านเป็นแบบอย่างสืบไป จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยาขึ้น และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕ โดยนางสาวประจง บุนนาค ได้มอบทุนดำเนินการจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสน บาทถ้วน)

นามของมูลนิธิคือ "มูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา" ได้แก่ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ใช้คำย่อว่า "ส.ส.จ."

เครื่องหมายของมูลนิธิเป็นรูปวงกลม ตรงกลางเป็นอักษร ส.ส.จ. โดยรอบอักษรย่อเป็นวงกลมประดับด้วยลายแข้งสิงห์ บนยอดเป็นรูปครอบมงกุฏ ตอนล่างเป็นลายบัวคว่ำบัวหงาย รอบวงกลมลายแข้งสิงห์ประดับด้วยรัศมีแปดแฉก ระหว่างรัศมีแซมด้วยช่อบุนนาค

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา มีดังนี้คือ

      ๑. สงเคราะห์การศึกษาของนักศึกษาและนักเรียนที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี
      ๒. สงเคราะห์นักศึกษาและนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติ
      ๓. สงเคราะห์ครูอาจารย์ คนงาน ภารโรงของสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อประสบภัยพิบัติ เจ็บไข้ได้ป่วย โดยให้ยืมเพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก
      ๔. เชิดชูเกียรติของผู้ที่มีผลงานดีเด่นและผลงานนั้นสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทางด้านการศาสนา วิทยาศาสตร์ และวรรณคดี
      ๕. เผยแพร่เกียรติคุณและบูรณะปูชนียวัตถุอันเกี่ยวกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่ประดิษฐานในสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา
      ๖. ร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
      ๗. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

คณะกรรมการบริหารเริ่มแรกของมูลนิธิ ซึ่งมีนางสาวประจง บุนนาค เป็นประธานอุปถัมภ์นั้น มีศาสตราจารย์มารุต บุนนาค เป็นประธานกรรมการ และนายอุฤทธิ์ บุนนาค เป็นกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดเป็นประจำได้แก่ การบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยาทั้งสามท่านทุกปี และมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาของสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๗ แล้ว ในปัจจุบันประธานมูลนิธิฯ ได้แก่ พลเอกบรรจบ บุนนาค และนางมัญชรี บุนนาค เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำนักงานมูลนิธิฯ ตั้งอยู่ที่ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

หมายเหตุ นางสาวประจง บุนนาค ธิดาของพระพิภัชภูมิภาค (สม บุนนาค) สายพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) นับเป็นสายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้น ที่ 6

 

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.